👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande v. 49-51

Skapad 2020-11-23 15:07 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Barns inflytande

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

 Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Undervisning i olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik, yoga och dans. Samt olika materials förmågor och användningsområden. Undervisning i lek, turtagning och socialt samspel, introduktion av olika material inne och ute. Ta in typiskt ute material och ta ut typiskt ute material för att se vad fantasin skapar och producerar. Använda kompisböckerna handledning kanin och igelkott i personalplaneringen.

Var

(rum, plats, situation)

Undervisningen sker inne och ute på hemvisterna och gården både spontant och planerat.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer att erbjuda barnen olika skapande aktiviteter som exempelvis att rita, måla, skapa i appar, dansa, yoga, musik, rörelse och sång och följa upp barnens visade intressen och erbjuda dem möjligheten att upprepa och vidareutveckla dessa.

När

Tid för genomförande

V.49-51

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 All personal i arbetslagen under ledning av förskollärarna. 

På samlingarna, under planerade och spontana undervisningssituationer under dagen.

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Vi kom igång till viss del under denna period med att dels göra om i våra miljöer och att observera samt dokumentera barns intressen. Vi har erbjudit olika estetiska uttryckssätt som ex. dans och musik, bygg och konstruktion och skapande. Pedagogerna har deltagit och undervisat mycket i lek och samspel. Vi ser ett fortsatt intresse och behov av att arbeta vidare med detta prioriterade mål till nästa termin.