👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2020-11-24 13:51 i Bokebo förskola Eslöv
Förskola
Planering för arbetet på avdelning Humlan med fokus på språkutveckling, Lek samt Normer och värden.

Innehåll

Under läsåret ht 2020- vt 2021 arbetar vi på Bokebo med temat I sagans värld.

 

Bakgrund och syfte:

På Humlan har vi valt att lägga mycket fokus på språkutveckling detta läsår, och vi arbetar kontinuerligt med barnens delaktighet och inflytande i alla aktiviteter vi gör.

Språkutvecklingen är grundläggande för barnens fortsatta lärande. Kommunikationen är viktig med kompisarna i leken, för att förklara det man önskar och vill, samt för att kunna lösa konflikter då dessa uppstår.

Vi behöver arbeta med konfliktlösning samt barnens språk på olika sätt för att uppnå en harmonisk grupp som fortsätter sin utveckling.

 

Metod:

Barnen har fått vara med och utforma avdelningen efter deras intressen, med våra styrdokument som grund. Vi vill skapa många lärmiljöer och rum som ger barnen ro i sina lekar, så att de verkligen kan befinna sig i sagans värld. Rollekar är en stor del i barnens värld.

Lek med rekvisita så som Lego är också populärt, och skapar intressanta lekar och diskussioner barnen emellan.

Lärmiljöerna på avdelningen uppdateras kontinuerligt för att fortfarande vara stimulerande för barnens lek. Barnen kommer få stort inflytande över sin miljö på avdelningen.

Vi kommer arbeta med sagor på olika sätt. Mycket högläsning ur böcker som barnen själva önskat på biblioteket, och arbeta med barnens egna skapande av sagor och berättelser.

 

Under våra kompismöten ska vi arbeta med olika språklekar och vi har pratat mycket om rim och ramsor. Vi arbetar ständigt med gruppkänslan, och skapar ett klimat där barnen ska känna sig trygga, respekterade och sedda av både barn och vuxna. Vi turas om att räcka upp handen och fördela ordet så att alla kommer till tals. Här tar vi upp olika dilemman som uppstått under dagen, något vi ser fram emot eller om det är något särskilt som händer under veckan. En grundtrygghet skapas i gruppen vilket gör att barnens lek och lärande kan fortsätta att utvecklas optimalt.

 

Våra olika aktiviteter vid traditionella högtider så som Lucia och jul kommer att ha anknytning till temat på olika sätt, med språket som grund.

 

Dokumentation:

Vi samtalar med barnen och gör observationer i deras lek. Barnens alster tillsammans med film och foto ger en grund för reflektion i arbetslaget som vi arbetar med på våra reflektionstillfällen. Lärloggar individuellt och i grupp på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18