Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskriminering Månen 20-21

Skapad 2020-11-24 18:20 i Västertorps förskola Norrtälje
Förskola
Aktiva åtgärder mot diskrimineringar i verksamheten

Innehåll

 

 

Dokumentation över Västertorps förskola avdelning Månen aktiva åtgärder mot diskriminering i verksamheten 

 

 
 

       

 

                                                   Byt mot skolans bild 

 

 

             Dokumentationen upprättas för verksamhetsåret 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidbrytning 

 

 

                 Introduktion och vision 

Det är förbjudet för alla som bedriver skolverksamhet att diskriminera barn som deltar i verksamheten eller som söker till verksamheten.  
 
Diskrimineringsförbudet gäller också för alla vuxna som arbetar i förskolan/skolan.  

 
Det innebär att det råder en nolltolerans mot diskriminering i Norrtälje kommuns alla förskolor och skolor. Varje verksamhet arbetar med aktiva förebyggande och främjande åtgärder för att motverka att ett barn eller en grupp av barn missgynnas i den utbildning som bedrivs.  

 

Med missgynna menas i det här sammanhanget att inget barn får behandlas orättvist genom att barnets rättigheter inskränks eller helt fråntas, att barnet försummas eller åsidosättas på ett sätt som har samband med någon eller flera av diskrimineringsgrunderna.  

 

Verksamheten ska undanröja eventuella uppställda hinder för barn lika rättigheter och möjligheter.  

 

Diskrimineringsgrunderna 

 1. Kön 

 1. Könsöverskridande identitet eller uttryck – att ett barn/elev inte identifierar sig som kvinna eller man  

 1. Etnisk tillhörighet 

 1. Funktionsnedsättning 

 1. Sexuell läggning 

 1. Ålder 

 1. Religion- eller annan trosuppfattning 

 

                 Rektorn har ett särskilt ansvar för att leda jämställdhetsarbetet 

Rektor ansvarar för att alla barn oavsett könstillhörighet får samma förutsättningar att lära och utvecklas. I varje förskola ska det finnas ett jämställdshetsperspektiv. Alla barn måste oavsett könstillhörighet, få samma möjligheter till stimulans, utmaning och uppmuntran i undervisningen samt samma chans att visa kunskaper.  

 

 

   Det aktiva arbetet genomförs i fyra steg 

Förskolan undersöker i det första steget den egna verksamheten i syfte att upptäcka risker för diskriminering eller andra hinder för barnens lika rättigheter och möjligheter.  

 

I det andra steget analyserar förskolan orsakerna till de eventuella hinder som upptäckts. 

 

I det tredje steget fattar förskolan beslut om åtgärder som ska genomföras för att undanröja de hinder som upptäckts.  

 

Till sist, i det fjärde steget följs arbetet för att motverka diskriminering upp och utvärderas.  

                      

 

                 Undersöka 

Följande områden har vi undersökt det här verksamhetsåret under tidperioden  Vår-Höst 2020 

 

Förskola 

Grundskola, fritidshem/gymnasie-/ vuxenutbildning inklusive grundsär – och gymnasiesärskolan  

Analys av anmälningar om kränkande behandling i förhållande till diskrimineringsgrunderna. 

T.ex. Uppmärksammar verksamheten kränkande handlingar mellan barn/elever ur ett perspektiv som skulle kunna vara könsstereotypt? Uppmärksammas kränkningar i alla åldrar? Vad anmäler vi som trakasserier? Visar anmälningarna om trakasserier på vilka normer som råder i skolan? 

Skolans formella ordningsregler 
Finns det något i våra regler som skulle kunna missgynna en grupp av elever? 

Klimatet i barngrupper/klassrummet. Språkbruk, jargong mellan barn/elever. Mellan vuxna/barn/elever.  

Har personalen ett tillåtande sätt mot viss jargong som skulle kunna missgynna barn/elever?  
Analys hur vi vuxna förhåller oss  

Skolans studie- och yrkesvägledning.  

Hinder för elevers möjligheter att välja utbildningsvägar för framtiden? 

Lokalernas utformning 

T.ex. finns det psykiska eller fysiska hinder för vissa barn/elever i den fysiska miljön? 

Utformning av extra anpassningar och åtgärdsprogram 
Undersök om en viss grupp av elevers behov av särskilt stöd uppmärksammas i högre utsträckning än andras?  

Könstereotypa föreställningar som kommer till uttryck 

Elevhälsans insatser – psykisk ohälsa t.ex.  
T.ex. finns råder det ett jämställt förhållningssätt i uppmärksammade elever och vilka insatser som genomförs? 

Hur verksamheten bemöter barn/elever/studerande som är i behov av särskilt stöd 

Betygsättningen och omdömen 

Resursfördelningen till barn/elever i behov av särskilt stöd, hur stor del av dagen får barnet/eleven stöd 

 

Representation i undervisningsmaterial 

 

 

 

 

                 Risker och hinder 

Vi ser att vi behöver undersöka när det finns och sker diskriminering. 

Hur ofta har, till exempel pojkarna cyklarna? 

Är det något barn som någon pedagog aldrig pratar med? 

  

                 Analys 

Pedagogerna behöver observera situationer där det skulle kunna uppstå diskrimineringar. 

Vi upplever att vi inte ser diskriminering. Finns det inte? Är barnen så små att det inte sker? 

Vi ifrågasatte våran upptäckt. 

Vi behöver börja med en observation av ett moment. 

 

                  Åtgärder 

Vi delar barnen i mindre grupper för att se och höra diskriminering. 

Göra mallar och tidsspann för att undersöka diskriminerande händelser. 

Därefter kan vi se hur vi ska förebygga diskriminering 

 
 

Följande främjande och förebyggande åtgärder kommer vi att jobba med under året: 

 

Planerade åtgärder 

Åtgärderna påbörjas/genomförs 

Uppföljning/utvärdering sker 

Ansvarig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            
 

                 Uppföljning och utvärdering 

Beskriv hur och när kommer förskolan/skolan att följa upp de planerade åtgärderna? När kommer utvärdering att genomföras? Vid utvärderingen görs en bedömning om de åtgärder som genomförts har haft avsedda effekter. Behöver någon åtgärd vara kvar till nästa läsår? 

 

När vi har grupper till exempel möte, lekgrupp, ateljéaktiviteter etc. försöker vi vara två pedagoger, en som undervisar och en som observerar extra om och när någon blir diskriminerar. Det kan handla om att barn diskriminerar eller att pedagoger diskriminerar. Vi börjar filma, tittar och reflekterar med varandra. Våga vara ärliga, det är inte för att dissa någon utan för att utveckla oss.  

Vi har diskrimineringsglassögonen på den här terminen ut. 

 

Bilaga 1 
 

                   Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

Den som bedriver utbildning och alla de som arbetar i våra förskolor och skolor är förbjudna att diskriminera barn och elever som deltar i eller söker till våra verksamheter. Med diskriminering menas att ett barn/elev missgynnas genom att barnets rättigheter inte tillgodoses, eller inskränks.  Hur diskriminering kan gå till 

                  Direkt diskriminering 

Ett barn eller en grupp av barn missgynnas genom att en vuxen på skolan behandlar barnet/eleven sämre än hur övriga barn/elever behandlas. Missgynnandet har samband med någon/några av diskrimineringsgrunderna.  
 
Indirekt diskriminering 

Ett barn eller en grupp av barn missgynnas genom förskolans regler är framtagna på ett sätt som framstår som neutrala men i verkligheten missgynnar en kategori av barn. Personalens förhållningssätt, jargong, språkbruk eller den rådande kulturen kan också innebära ett missgynnande för en grupp av barn. Missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna.  

 

Bristande tillgänglighet 

Ett barn med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder som behövs för tillgängligheten inte genomförs. Barnet eller eleven har rätt att komma i en jämförbar situation som övriga, utifrån skäliga krav i lag och annan författning. Hänsyn måste tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar, varaktighet, omfattning och andra omständigheter av betydelse. 
 

                     Trakasserier  

Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Rutiner för det arbetet finns i förskolans plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
 

                     Sexuella trakasserier  

Ett uppträdande som kränker ett barn eller en elevs värdighet och kränkningen är av sexuell natur. Rutiner för det arbetet finns i förskolans plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
 

                     Instruktioner att diskriminera 

En vuxen på skolan har fått instruktioner av sin chef eller av någon som den vuxne står i ett lydnads- eller beroendeförhållande till som innebär att ett barn missgynnas genom direkt eller indirekt diskriminering. 

 

       Diskrimineringsgrunderna  

 1. Kön – att någon är man eller kvinna 

 1. Könsöverskridande identitet eller uttryck – att någon inte identifierar sig som man eller kvinna. 

 1. Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknade förhållande 

 1. Funktionsnedsättning – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.   

 1. Sexuell läggning – homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 

 1. Ålder – uppnådd levnadslängd 

 1. Religion- och annan trosuppfattning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2, Tips på stödmaterial 
 

RFSU – Material som passar i skolundervisningen 

 

RFSL – BRYT! Metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet 

 

UMO – funka olika 

 

Sveriges kommuner och landsting, SKL. Maskulinitet och jämställd skola 

 

Sveriges kommuner och landsting, SKL. Pojkars betyg och priset för utanförskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: