Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MYRANS Mål och utvecklingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -20/21

Skapad 2020-11-25 13:16 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Inom förskolan verksamhet skall allt som rör diskriminering och kränkande behandling aktivt motverkas.

Innehåll

Avdelning

Myran

Prioriterat mål

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö-18, sid: 5).

 

Var är vi?/Nuläge

Beskriv vårt nuvarande arbete utifrån de nedan undersökta områdena:

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna 

Genom självskattning ser vi att vi pedagoger besitter de kunskaper som ligger till grund för detta arbete. Vi ser även att det finns områden inom PMDK som behövs utvecklas. Gruppen, såväl barn som pedagoger, är ny för varandra och vi behöver alla finna vår roll. 

b. Trygghetspromenader för barn

Under hösten har barnen observerats och intervjuats för att identifiera trygga och otrygga platser i deras lekmiljö. De äldsta barnen i gruppen har individuellt gått trygghetsvandringen med stöd av intervjufrågor. Barnen  annat att de fördrog vissa miljöer. De yngre barnen har observerats i sin lek inom- och utomhus. 

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Resultatet av gruppskattning speglas av att det är en ny grupp och att barnen inte hunnit finna sin roll ännu i, vilket gör det svårt att utvärdera. Vi ser dock att barnen börjar finna trygghet i varandra och oss pedagoger, vilket framkommer tydligare vid arbete i mindre grupp. 

 

Vart ska vi? 

Skriv här vad vi vill se för förändring och utveckling hos barngruppen och i vårt arbete när detta arbete är färdigt.

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

Medvetna pedagoger som tar tillfällen i akt att bedriva en adekvat undervisning, samt genomför planerade aktiviteter. 

b. Trygghetspromenader för barn

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Vi vill se en positiv utveckling där barnen uppmuntrar och stöttar varandra att bli sitt bästa jag. Att vi pedagoger stödjer och utmanar, samt ge barnen verktyg att värna om sin egen integritet. 

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Undervisning och lärande i små grupper för att skapa möjligheter för alla barn att lyckas. 

 

Hur gör vi?

Skriv här hur vi tänkt göra, våra förebyggande åtgärder. 

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

Tydligare struktur för oss pedagoger för att möta förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fler lärtillfällen där vi kan fånga barnen i olika konstellationer. 

Reflekterar tillsammans.

Erbjuda ett vidare utbud av litteratur som behandlar alla diskrimineringsgrunder, samt erbjuder en mångfald i det material som redan finns.

Använder oss av boksamtal som metod för att samtal

b. Trygghetspromenader för barn

Ta tillvara på barnens tankar från trygghetspromenaden. Stärka det positiva och åtgärda brister.

Arbetar gruppstärkande och för ett positivt klimat i gruppen genom att se varje individ med dess unika egenskaper. Att göra barnen medvetna om sin egen och andras betydelse genom lekar och samarbetsövningar.

c. Gruppskattning barns lek och samspel 

Struktur för barns lärtillfällen i mindre grupp och enskilt. Tydlig struktur för lärtillfällen i helgrupp, exempelvis vid samling vem - vad - hur.

 

 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt samt vad tar vi med oss in i det främjande arbetet?

Reflektera utifrån följande områden:

a. Pedagogers självskattning

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: