Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VOMS 2, Komp HT 20. Studieenhet 5 .Vård- och omsorg vid sjukdomar i urinorganen.

Skapad 2020-11-26 15:23 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Vård och omsorg
UVI förekommer i alla åldrar men drabbar i regel kvinnor i mycket högre grad. Komplikationer kan tillstöta speciellt bland äldre personer. Det är därför viktigt att som personal ha kännedom om vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga UVI men också att iaktta förändringar i vårdtagarens/brukarens hälsotillstånd om urinvägsinfektion skulle uppstå. Här får du öva praktiskt på att sätta KAD och ta urinprov från kateter.

Innehåll

Studieenhet 5

Vård- och omsorg vid sjukdomar i urinorganen

Efter denna studieenhet ska du:

Ha grundläggande kunskaper i vissa latinska termer inom området.

Ha goda kunskaper i basala hygienrutiner, ren som steril uppdukning och användning av sterila handskar.

Känna till de vanligaste urinproverna.

Känna till indikationer/kontraindikationer samt komplikationer och risker vid kateterisering av urinblåsan.

Ha kunskaper i omvårdnad av en patient med KAD.

Ha viss materialkännedom om katetrar samt övrigt material vid kateterisering av urinblåsan.

Ha kännedom om föreskrifter gällande läkemedelsordination och hantering av läkemedel. HSLF-FS 2017:37, Ordination och hantering av läkemedel i Hälso-och sjukvården.

Ha kunskap om delegeringsförfarande vid katetersättning med viss handledning och reell kompetens. SOSFS 1997:14.

 

Genomgång/Föreläsning

Omvårdnad och komplikationer vid kateterisering.

Iakttagelser i urin.

Förebyggande åtgärder för att motverka UVI.

 

Kliniska övningar

Katetersättning enligt steril metod.

Spolning av kateter.

U-Odling.

 

Kurslitteratur

Pdf från föreläsning. 

 

Länkar

Kateterisering av urinblåsa

https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/

Inhämta kunskaper inför klinisk övning och skriftligt kunskapstest i pdf =

föreläsningsmaterial och i www.vardhandboken.se. Utför sedan studiearbete 5.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studiearbete 5, Katetrisering.VOMS 2

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 5

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Kurskod: VÅRVÅR02

Ämne: Vård- och omsorg Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning Kurser i ämnet Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare, och för olika arbetsuppgifter. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken, för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten, ska också ingå i undervisningen. Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt,hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras.
Syfte
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: