Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen 2020/2021

Skapad 2020-11-27 09:25 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Genom våra målområden Rörelse, Måltidspedagogik samt Fysiskt och Psykiskt välmående vill vi göra barnen uppmärksamma på vad som händer i kroppen när vi tex äter, springer, är sjuka och mår dåligt.

Innehåll

Syfte:
Genom våra målområden Rörelse, Måltidspedagogik samt Fysiskt och Psykiskt välmående vill vi göra barnen uppmärksamma på vad som händer i kroppen när vi tex äter, springer, är sjuka och mår dåligt. Vi vill skapa en röd tråd som genomsyra allt vi gör i verksamheten där kroppens, dess funktioner och hur vi känner blir ett naturligt inslag. 
Vi ser ett behov av att arbeta med kamratkulturen och kamratskap på avdelningen och vill därför göra barnen uppmärksamma på vad som händer i kroppen när vi slås och bråkar, både fysiskt och med ord samt erbjuda dem komplement till hårda ord och slag. 

Genomförande: 
Vi började arbeta med örat och dess funktioner för att nu färdas vidare upp i hjärnan. Vi kommer under kommande veckor undersöka vad de olika delarna i hjärnan gör, varför det är så viktigt att ta hand om den samt om alla hjärnor ser likadana ut m.m.
Vår tanke är sedan att färdas neråt i kroppen till ögon, näsa, öra, mun, till hals och stämbanden, lungorna, hjärtat och så vidare. 

Arbetet med kroppen kommer löpa paralellt med att vi belyser vikten av att visa respekt och hänsyn, ta ansvar för sina handlingar och förstå sin roll i sammanhanget på förskolan. Hos oss måste man inte vara kompis med alla men man måste respektera alla. Läsintresset har vuxit mycket under sommare så vi kommer ägna mycket tid åt att läsa böcker och lyssna på ljudsagor som belyser ämnet kamratskap. Minst en dag i veckan har vi drak-grupper där en grupp arbetar med kroppen och fokuserar på fysiskt och psykiskt välmående, en grupp är i köket och arbetar med måltidspedagogik och en grupp har rörelse. 


Mål och utvärdering:

- Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

- Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.

- Vi vill arbeta med att lägga grunden till ett växande intresse och ansvarstagande hos barnen för att de aktivt ska kunna delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk, social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

- Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Vi kommer kontinueligt utvärdera vårt arbete både på avdelningen och övergripande över flera avdelningar. Vid terminsövergångarna kommer vi göra en större avstämning och utvärdering av vårt arbete.Dokumentation:

Vi kommer lägga ut dokumentationer i form av bild och text på Unikum, inne i Grottan finns nu en dokumentationsvägg där både barn och vuxna kan ta del av vårt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: