Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med vär(l)den - grupp 1

Skapad 2020-11-27 14:05 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi kommer att erbjuda barnen aktiviteter efter månadens ämnesområde kopplat till förskolans fokusområde "Möte med vär(l)den - språk och kommunikation".

Innehåll

Målformuleringar (Lpfö18) 

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Målkriterier (mätbara mål / hur vet vi)

Alla barn ska :

 • erbjudas att genomföra aktiviteter kopplat till ämnesområdet i mindre grupper 
 • erbjudas att skapa och uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer
 • få möjlighet att arbeta med skriftspråk och bokstäver
 • få möjlighet att arbeta med siffror, mängd och antal. 
 • erbjudas högläsning 
 • få möjlighet till inflytande och delaktighet i deras situation på förskolan
 • erbjudas att arbeta med digitala verktyg 

 

 

Arbetssätt (hur när vilka vart)

- Se uppgifter nedan 

 

Utvärderingsmetod 

- Dokumentera i unikum, skriva lärloggsinlägg och reflektioner 

- Reflektera och diskutera undervisningen vid avdelningsreflektion varje vecka

- Skriva enskilda lärloggar 

- Uppföljning i slutet av terminen 

 

 

 

Uppgifter

 • December - matematik

 • Februari - Normer och värden

 • Mars - Språk och kommunikation

 • April - Digitalisering

 • Maj - Teknik och estetik

 • Juni - Naturvetenskap

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: