Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Kursmoment med bedömningsmatris

Skapad 2020-12-03 14:49 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Svenska
Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. I kursen Svenska 1 kommer du att få ta del av olika moment för att utveckla dina förmågor i tala, läsa och skriva.

Innehåll

 

 

Svenska 1                          

Innehåll – kursmoment

Lärobok Svenska 1 helt enkelt (Nilsson & Winqvist 2018) 

 

Fiktivt berättande

 • Centrala motiv och teman, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitterära texter och film
 • Novellskrivning
 • Läsa, diskutera och analysera skönlitterära texter, av olika författare, från olika tider och olika kulturer: noveller, romaner, dikter

Muntlig framställning

 • Samtal och diskussioner
 • Muntlig presentation inför grupp
 • Träna presentationsteknik: hur man gör en presentation, vad som gör en muntlig presentation tydlig, intressant och övertygande
 • Användning av presentationstekniska hjälpmedel, som Power-Point m.m.
 • Lyssna på och ge respons på andras presentationer

 

Argumentation

 

 • Argumentationsteknik i argumenterande texter
 • Tes, argument och motargument
 •  insändare/debattartikel

Skriftlig framställning

 • Läsa, sammanfatta och kommentera texter av olika slag
 • Citat – och referatteknik: hur man sammanfattar texter och återger vad andra skrivit
 • Källkritik: granska och värdera källor
 • Skriva och bearbeta egna texter: referat - sammanställning av info från olika källor, recension m.m.
 • Språkriktighet

 

Språklig variation

 • Studera och diskutera språklig variation och attityder till språklig variation: dialekter och variationer som hänger samman med ålder, kön, social bakgrund m.m.
 • Se på skillnader mellan formellt och informellt språkbruk

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Novellskrivning

 • Muntlig framställning

Matriser

Sve
Svenska 1 - kunskapskrav

Muntlig framställning

E
D
C
B
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen

Skriftlig framställning och läsning av texter

E
D
C
B
A
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Skriftlig framställning
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa, reflektera, sammanfatta
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Skönlitteratur och fiktivt berättande

E
D
C
B
A
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Novellskrivning
Eleven kan skriva en novell som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en novell som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en novell som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Novellskrivning
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Språklig variation

E
D
C
B
A
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: