Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rydbo planering Svenska 2

Skapad 2020-12-03 19:48 i Testskola Österåker
Gymnasieskola Svenska
Svenska 2 20/21

Innehåll

Examensmål för Ekonomiprogrammet

 

Vecka 35-37

Språk i Norden

Material: Lärobok, texter, noveller, PowerPoint

Examinationsuppgifter: uppgifter, frågor till noveller

 

Vecka 38-42

Antiken

Material: Häfte med texter, lärobok, film, PowerPoint, 

Examinationsuppgifter: frågor till häfte, grekisk gud (muntligt)

 

Vecka 45-48

Grammatik

Material: Häfte, PowerPoint

Examination: Prov på ordklasser och satsdelar

 

Vecka 49-51

Argumentation

Material: PowerPoint, föreläsning, filmklipp, lärobok

Examinationsuppgifter: Argumenterande tal

 

Matriser

Sve
SVESVE02

Kunskapskrav tabell

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Kunskapskrav kopplingar
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Kunskapskrav kopplingar
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Kunskapskrav kopplingar
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
formuleringar. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Kunskapskrav kopplingar
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Kunskapskrav kopplingar
.Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Kunskapskrav kopplingar
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: