Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 2 Svenska, läsutveckling

Skapad 2020-12-04 09:40 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Läsutveckling
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Under hela läsåret kommer vi att arbeta med läsutveckling. Du kommer att få träna upp ditt läsflyt och din läsförståelse.

Innehåll

Mål

 • Jag kan läsa Diamantjakten med flyt.
 • Jag kan läsa en kort och enkel instruktion och utföra uppgiften självständigt.
 • Jag kan sammanfatta det viktigaste i en text.
 • Jag kan läsa och förstå en kort text “på ytan” och "under ytan”.
 • Jag kan resonera, analysera och samtala om texter jag själv läst.
 • Jag kan resonera, analysera och samtala om texter jag lyssnat till.
 • Jag kan rätta mig själv när jag läser fel

Arbetssätt:

 • Individuell läsning.
 • läsa olika typer av texter.
 • Diamantjakten (arbetsbok och läxa)
 • textsamtal.
 • EPA.
 • dialogisk högläsning
 • tolka olika typer av texter med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Begrepp att kunna:

"på ytan", "under ytan", "på djupet", sammanfatta, resonera, analysera, läsflyt, läsförståelse

Bedömningsunderlag:

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Ditt arbete med texterna. 
 • Skolverkets bedömningsstöd
 • Individuell läsning högt för mentor
 • Samtal om texter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsutveckling år 2

Läsutveckling

 • Sv   1   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   1   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa text
Du kan läsa texten men har svårt att förstå den helt.
Du kan läsa texten och komma vidare i arbetet och förstår innehållet.
Du läser texten och förstår det du läst sen arbetar du på med innehållet och kan berätta om kopplingar du gör till texten.

Skriva egen text

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bearbeta din text
Du kan skriva kort text på datorn. Du tränar på Stor bokstav och punkt.
Du skriver text med innehåll. Du kan stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter du skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Du kan söka information ur någon källa som di lärare visat dig och då kan du återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Dina texterna innehåller grundläggande ord som hör till ämnet och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera dina texter med bilder kan du förtydliga och förstärka dina texter. Dessutom kan du utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina egna texter på ett enkelt sätt.

Samtala om text

 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan:
Du kan ställa frågor om ämnen vi arbetar med, du kan ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att innehållet tydligt framgår.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: