Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur eller romaner ( Tematisk undervisning) .

Skapad 2020-12-04 10:47 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
"En kopp te hos Mrs. Robinson " av Ghalia Kabbani. Tematisk undervisning i skolan innebär att ett gemensamt ämne väljs av läraren eller eleverna där olika ämnen ska integreras till en helhet. Temas innehållet kopplas tydligt till elevernas omgivning och vardagserfarenheter vilket kan bidra till underlättad förståelse. Undervisningen ger eleverna möjlighet att öva på olika färdigheter vilket medför bättre kommunikationsförmåga och gemensamarbete mellan eleverna och läraren. Vi har valt att undervisa temat ” Mot rasism” under vecka 11.

Innehåll


Tematisk undervisning på arabiska som modersmål:

Tematisk undervisning i skolan innebär att ett gemensamt ämne väljs av läraren eller eleverna där olika ämnen ska integreras till en helhet. Temas innehållet kopplas tydligt till elevernas omgivning och vardagserfarenheter vilket kan bidra till underlättad förståelse. Undervisningen ger eleverna möjlighet att öva på olika färdigheter vilket medför bättre kommunikationsförmåga och gemensamarbete mellan eleverna och läraren.

Jag har valt att undervisa temat ” Mot rasism” under vecka 11.

Anledning till att vi har valt just det har temat är att markera det Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering som inträffar den 21 mars. Vi hoppas på att kunna öka medvetenheten om mänslika rättigheter, jämlikhet och jämställhet mellan kvinnor och men.

 

Jag och mina kollegor som undervisar svenska, engelska och samhällskunskap planerar att undervisa om detta tema genom att använda olika material.


Jag har valt en roman som heter En kopp te hos Mrs. Robinson av Ghalia Kabbani.

رواية "فنجان شاي مع مسز روبنسون"  للكاتبة: غالية قباني
سيقوم الطلاب بقراءة الرواية بالعربي والسويدي والعمل وفق الخطة الموجودة ل ٦ أسابيع. 


Jag och andra lärarna som är med på projektet planerar att träffas och sätta oss ner redan under veckan 9 för att lägga upp en bra plan bland annat att välja rätt material, lärosätt, metod och bedömningssätt som passar till temat utifrån centralinnehållet för varje ämne för att uppnå kunskapskrav i de olika ämne.

Jag har valt just den har novellen för att det känns verklig och utvecklande händelser i novellen kan mycket möjligt en träffar på eleverna i tonårsålder vardags eftersom samtliga elever som jag undervisar på modersmål har utländsk bakgrund . Novellen finns båda på arabiska och svenska.

”tonåringar har en vilja att lära sig om livet, samhället de lever i och framtiden när de läser skönlitteratur” (Molly 2003, s.51).

”Som läsare kan vi inte läsa "boken om oss själva" alla texter om vi Inte på något sätt finner oss själv och vara frågor i den.” (Molly 2003, s.301).

Eleverna skall läsa, diskutera, reflektera över och analysera den romanen med varandra.


Ämnets syfte :

·      Syftet med modersmålsundervisning att öka elevernas kunskaper i modersmålet och att utveckla elevernas färdigheter so som läsa och skreva.

·      Modersmålet kunskaper ska hjälpa eleverna att kunna uttrycka sig i olika situationer.

·      Modersmålsundervisning bidrar även till utveckling i andra skolämnen och underlättar inlärning av ett nytt språk vilket medför bättre integration i samhället

Syfte:

” Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.” (Skolverket läroplan, 2011) S.87 

Centralt innehåll enligt läroplan I årskurs 7–9

–” Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och     meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

– Muntliga presentationer.

– Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

– Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

– Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

– Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige. ” (Skolverket läroplan, 2011) S.89 

 
Lektionsplanering
 

Tid: 60 MIN.                           Under perioden: Från V.8 Till V.13 (6 veckor)

Material
: En kopp te hos Mrs. Robinson av Ghalia Kabbani.      
Typ: Novell av arabisk författare på arabiska och svenska.
Tema: Mot rasism och diskriminering. 
Mål: Elevernas skall kunna sammanfatta texten.
lär sig läs strategier och kunna läsa mellan raderna.
diskutera med varandra om demokratisk värdegrund i samhället 
översatta från svenska till arabiska och visse versa.

Lektion

V. 8

(15minuter) 

- Ge översikt om författaren bakgrunds och liv samt novellens.

-Veka nyfikenhet hos eleverna för att motivera dem att läsa denna novell. 

(30minuter)

- Dela upp eleverna till fyra grupper 4 elever i varje grupp.

-Låta de att läsa tyst 2 sidor och skriva nya begrepp och deras egna tankar.

(15 minuter)

- Varje grupp i sig diskuterar vad de har läst och förklarar nya begrepp till varandra och lär de att använda ordbok.

 

 

Lektion

v.9

 

 

(15minuter.)

-Lektionen börjar med dissektion om budskapet av novellen där eleverna ges möjlighet att engagera sig och framföra sina tänker.

(30 minuter)

-Låta de att läsa 2 sidor
-I fortsättning
kommer varje elev att till delas en halv sida för att högläsa inför sin grupp.

(15 minuter)

-Lär eleverna att översätta från arabiska till svenska och motsatts genom att använda Lexin. 
Att göra en jämförelse mellan arabiska och svenska meningar.

 

Lektion

v.10

 

(15 minuter)

-Lektioner börjar med dissektioner om olika utmaningar som man här efter man har flyttat till nytt länd bland annat svårigheter kopplade till kultur och språk.

(30 minuter)

- Låta de att läsa 2 sidor
-I fortsättning
kommer varje grupp att sammanställa den delen av novellen som de har läst.

(15 minuter)

-Efter dess ska varje grupp dela av med sig sin sammanställning och reflektera över olika sammanfattningar.

 

Lektion 

v.11

(20 minuter)

Vi ska titta på en film om mänskliga rättigheter på svenska och vi ska diskutera på arabiska.

(30minuter)

- Låta de att läsa sista 2 sidorna av novellen och ska skriva sina reflektioner.

 

(10minuter)

-Ställa frågor angående om negativa konsekvenser av diskriminering och vad är orsaker. 
-Eleverna får som uppgift  
att läsa mer om mänskliga rättigheter för att fördjupa kunskapen om ämnet och förberedda sig inför presentation.

 

Lektion

v.12

(25 minuter)

- Ställa läsförståelsefrågor om novellen.

- Eleverna ska reflektera och analysera novellen.

(35 minuter)

- Eleverna ska jobba med sina grupper på presentationen.

 

Lektion

v.13 

(60 minuter)

 

Varje grupp ska presentera sitt grupparbete och övriga grupper ska reflektera över, ställa frågor och vara med dissektion.

 

 

 

Bedömningsformer:


Jag ska bedöma

elevernas kunskaper på modersmålet enligt Skolverket kunskapskravs för åk 9
elevernas läsförståelse och lässtrategier 
e
levernas förmåga om att läsa och översättning mellan arabiska och svenska och motsatts. 
elevernas förmåga att sammanfatta texten.Källförteckning:

Diab, Henry.2008. Och himlen var grå. Dar Al Kitab, Beirut.
Kåreland, Lena. (2010). Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur AB
Molloy, Gunilla. 2003. Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Studentlitteratur: Lund
Nilsson, Jan. (1997). Tematisk undervisning, Lund: Jan Nilsson och Studentlitteratur.
Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 2019.   
https://www.skolverket.se/getFile?file=4206

 

Matriser

Ml
Läsa och reflektera skönlitteratur på svenska och arabiska

  • Ml  7-9   Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Ml  7-9   Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Ny nivå
Eleven kan läsa olika texter.
Eleven kan läsa olika texter med flyt. Eleven väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt. Eleven väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt. Eleven väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse.
Eleven gör enkla sammanfattningar av textens innehåll. Eleven kommenterar centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Eleven gör utvecklade sammanfattningar av textens innehåll. Eleven kommenterar centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Eleven gör välutvecklade sammanfattningar. Eleven kommenterar centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Eleven tolkar budskap utifrån egna erfarenheter och referensramar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven för utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

  • Ml  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Ml  7-9   Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Ny nivå
Eleven skriver olika texter med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven skriver med begripligt innehåll. Eleven skriver med viss språklig variation. Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar. Texterna kännetecknas av enkla berättarstruktur.
Eleven skriver med relativt tydligt innehåll. Eleven skriver med relativt god språklig variation. Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar. Texterna kännetecknas av utvecklad berättarstruktur.
Eleven skriver med tydligt innehåll. Eleven skriver med god språklig variation. Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar. Texterna kännetecknas av välutvecklad berättarstruktur.
Eleven anpassar sina texters innehåll och språk så att de fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk. Texterna fungerar i huvudsak i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk. Texterna fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk. Texterna fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

Ny rubrik

  • Ml  7-9   Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Ny nivå
Eleven kan samtala och diskutera.
Eleven använder en i huvdsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. Eleven samtalar och diskuterar på ett enkelt sätt. Eleven använder enkla och till viss del underbyggda argument. Eleven för till viss del samtalen och diskussionen framåt.
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. Eleven samtalar och diskuterar på ett utvecklat sätt. Eleven använder utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Eleven för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. Eleven samtalar och diskuterar på ett välutvecklat sätt. Eleven använder välutvecklade och väl underbyggda argument. Eleven för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven för jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser.
Eleven gör enkla jämförelser. Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Eleven gör utvecklade jämförelser. Eleven drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Eleven gör välutvecklade jämförelser. Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Ny aspekt
Resonera om modersmål & svenska
Resonera om modersmål & svenska Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: