Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva saga كتابة قصة قصيرة.

Skapad 2020-12-04 18:35 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Sekvensbilder är en bra metod för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättelsen. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning.

Innehåll

Pedagogisk Planering

Interaktiva 

Exempel på återkoppling som jag gör från mina elever i min lektion
1. Jag hälsar välkommen på mina elever och förklarar vad jag ska göra. Tydligt och genomtänkt syfte.
2. Jag talar med hög och klar röst och har tydlig ögonkontakt med gruppen.

 


Mål

·      Att utveckla förmågan att använda preteritumverb och skriva i dåtid.

·      Att jämföra mellan olika händelser i olika tider och beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid. 

·      Att använda ett rätt tidsformer "Tempus" som passar texten.

·      Det är viktigt att man håller sig till tempus som passar ihop i en text eller artikel. 

 

Materiel: Sekvensbilder, Ipad, Whiteboard.

Innehåll: 
Anpassa material som passar olika nivåer genom att använda olika sekvensbilder och främja eleverna fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans.

Lektionen handlar om att skriva berättelse i förfluten tid och använda preteritumtid och tidsadverb som passar texten. 
Språkutveckling med sekvensbilder. Använda sekvensbilder för att lära eleverna att skriva om dem.


Sekvensbilder är en bra metod för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättelsen. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning.


Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang. Berättande till bilder kan användas för språkutveckling i flera språk än just svenska som andraspråk och modersmålspråk. Man kan också skriva meningar till varje bild där övningen är att para ihop rätt meningar till bilderna och jämföra arabiska med svenska språket. På det sättet tränar eleverna sin läsförståelse.

Det finns säkert en mängd olika sätt som man kan använda sekvensbilder. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan delta och utvecklas utifrån sin språkliga nivå. I bilden nedan arbetar eleverna i språkgrupper, där de uppmuntras till att diskutera handlingen och skriva på sitt modersmål. Detta för att berättelsen inte ska begränsas av elevernas språkliga nivå i svenska som andraspråk. Allt skrivande föregås av en muntlig bearbetning för att eleverna ska samla på sig så många ord och begrepp som möjligt. När eleverna spelar in berättarröst tränar de på att läsa sitt manus och uttrycka sig muntligt. De tränar på uttal och repeterar många gångar innan de är nöjda med resultatet. Lärandet fortsätter när eleverna tar del av varandras berättelser.

Bilderna fotograferas i Appen Imovie.

Sekvensbildserie eller foton kan användas på olika sätt.

 

الصور متسلسلة
اختارمجموعة من الصورالمتسلسلة
و رتب الصور التالية بالطريقة التي تراها مناسبة واكتب جمل مناسبة لإنشاء نص أدبي قصير أو قصة قصيرة
عليك الالتزام بعناصر القصة القصيرة ولاتنسى كتابة عنوان للقصة
والالتزام بالمقدمة والعرض والخاتمة
 ناقش مع زملائك القصة التي كتبتها مع زملائك و استمع لقصصهم وناقشهم فيها أيضا.


        

                                                       

Metoder och aktivitet:

·      Genomgång, förmedlande och förklarande, grupparbete, diskussion:

·      Med sekvensbilder kan eleverna.

·      Lägga en berättelse i kronologisk ordning och skriva eller prata till.

·      Träna på att återberätta och använda annat tempus och tids ord som först, sedan, efter en stund, till slut osv.

·      Träna läsförståelse genom att para ihop text och bild (förutsätter att läraren har skrivit texter till bilderna).

·      Reflektera över hur man kan göra och inte göra. Jämföra med hur man själv skulle göra i samma situation.

·      Formulera egna frågor till bilderna.

·      Hitta på dialoger till personerna i bilderna.

·      Använda början på bilderna och fortsätta med ett eget påhittat slut.

·      Para ihop ord och meningar med rätt bild (förutsätter att man förbereder och klipper ut ord och meningar).

·      Skärmövning, eleverna sitter mittemot varandra med en skärm mellan för att de inte ska se varandras bilder. Eleverna har fått varannan sekvens av bilderna och ska nu beskriva handlingen på sina bilder. Samtalet eleverna har ska leda till att de så småningom kan lägga bilderna i rätt ordning.

Tips!

Använd Appen Imovie för att skapa berättelser i film format. Eleverna har då möjlighet att infoga berättarröst och text till bilderna. För att skapa berättelser i bokformat kan man använda sig av appen Book Creator.

En annan app som bygger på att samla sekvensbilder och träna på att lägga bilderna i rätt ordning är Appen Making Sequnces. I Appen finns det sekvensbilder som man ska lägga i rätt ordning. Man kan med fördel använda det för att eleverna ska träna på att berätta med ”röd tråd” Appen är självrättande och man kan även skapa egna sekvensserier.

Material:

Sekvensbilder, Ipad
Var hittar jag relevant/anpassad material till lektionen? VILKA/ TILL VEM 
Var hittar jag sekvensbilder?

Sekvensbilder finns att köpa på läromedelsförlag. Sica förlag säljer språklådor – de hittar du här. Det finns också lärarhandledningar på internet: Exempel på lärarhandledning till språklåda Flo. Det finns även språklådor med illustrationer som passar de äldre eleverna.

Redovisningsformer: 
Skriftligt: skriva deras såga, analys kompisar såga och diskutera 
Muntligt: inför klassen, inför en grupp.


Avslutning

Utvärdering 

Jag följer och utvärderar steg för steg allt eleverna gör. Eleverna själva kommer att vara delaktiga i bedömningsprocessen genom kamratrespons och med hjälp av mina instruktioner för varje elev. 

Bedömning: 

Muntliga redovisningar 
Skriftligt 
Uppsats
 


Referenser:
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet;jsessionid=F49337E1EDC4654A73E5149D9FF2EFC5?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMOD01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f

https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/hulya-basaran/2016-02-21-sprakutveckling-med-sekvensbilder
 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6

Matriser

Ml
Skriva sagor på modersmål

SKRIVA: SAGOR

E
C
A
Röd tråd
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår?
Du kan skriva en saga med begripligt innehåll
Du kan skriva en saga med relativt tydligt innehåll
Du kan skriva en saga med tydligt innehåll
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, talstreck.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med god säkerhet.
Beskrivningar/Handling
Person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och har en enkel handling. * Du kan på ett enkelt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och har en utvecklad handling. * Du kan på ett tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och har en välutvecklad handling. * Du kan på ett mycket tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Struktur
Inledning, handling och avslutning.
Din text har i huvudsak fungerande struktur. Din saga har en enkel inledning, handling och avslutning.
Din text har relativt väl fungerande struktur. Din saga har en ganska tydlig inledning, handling och avslutning.
Din text har väl fungerande struktur. Din saga har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Sagodragen
Hur du använder sagodragen i din saga
Du har med några av de olika sagodragen i din saga.
Du har med ett flertal av de olika sagodragen i din saga.
Du har med många av de olika sagodragen i din saga.
Använda respons
Du kan förbättra din egen text efter genomläsning. Du kan använda dig av din lärares råd och ändra i din text för att förbättra den.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet och bra kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet och hög kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt, disskutera svara på frågorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: