Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål 2_Aarabiska

Skapad 2020-12-07 21:52 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola
Eleverna ska utveckla kunskaper om sitt modersmål, om litteratur samt ett interkulturellt förhållningssätt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 • Redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll
 • Använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner.
 • Läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier.
 • Resonera och läsa mellan raderna
 • Återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
 • Skriva olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation
 • Skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, 
 • Använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skrivna text
 • Framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • Samtala och resonera kring texter av olika slag
 • Tolka från modersmålet till svenska och tvärtom
 • Tolka textens budskap,

 Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med Olika tema omkring:

·         Skönlitterära böcker

·         Historiska berättelser

·         Jämförelse mellan böcker och filmer

·         Kultur och elevernas studieväg 

·         Bildanalys

 

Arbetssätt och arbetsformer

i grupp, i par och individuellt (interaktion mellan eleverna)

olika aktiviteter (tala, lyssna, läsa och skriva) 

aktiviteter innan, under och efter läsningen

användning av digitala verktyg 

Youtube klipp, video och filmer 

Jag kommer bedöma hur du kan

·         Resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)

·         Kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord).

·         Förstå ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt.

·          Redovisa, diskutera och kommentera textens innehåll.

·         Uttrycka muntligt dina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt.

·         växla mellan vardagsspråk och skolspråk

·         Formulera dig i skrift på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll

·         Följa skriftspråkets konventioner

·         Uttrycka och formulera dig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

·         Läsa texter av olika karaktär på modersmålet och kan redogöra för innehållet i texten samt formulera egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa

·         Ge exempel på och diskutera typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt göra jämförelser med svenska förhållanden

Matriser

Modersmål 2 _ Aarabiska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om ‎ämnen som rör vardag, ‎samhälle, studier och ‎arbete, och anpassar till ‎viss del sitt språk efter ‎ämne, syfte, situation och ‎mottagare.‎
Eleven kan samtala om ‎ämnen som rör vardag, ‎samhälle, studier och ‎arbete, och till viss del ‎anpassa sitt språk efter ‎ämne, syfte, situation och ‎mottagare.‎
Eleven kan samtala om ‎komplexa ämnen som rör ‎vardag, samhälle, studier ‎och arbete, och kan till stor ‎del anpassa sitt språk efter ‎ämne, syfte, situation och ‎mottagare.‎
Muntliga presentationer
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och strukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Språk
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Återge, värdera och kritiskt granska
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Skönlitteratur
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.
Texttyper och mönster
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Språklig variation
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Språkanvändning och strategier
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: