Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-12-08 10:36 i Björndammens skola Partille
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi skall arbeta med berättande text, utifrån cirkelmodellen.

Innehåll

Syfte
Arbetet syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera sig och kommunicera i skrift,

 • läsa och analysera berättande texter,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • välja och använda språkliga strategier,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll
För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

Kunskapskrav
Efter arbetsområdets slut ska du visa:

 • Eleven kan skriva berättande texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. 

 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 

 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta utifrån cirkelmodellen, vilket innebär följande:

Fas 1: Skapa förförståelse och bygg upp kunskap om texttypen, berättande text.

Fas 2:Studera berättande texter.

Fas 3: Skriv gemensamma berättande texter.

Fas 4:  Skriv egna berättande texter.

 

Bedömning

Bedömningsunderlaget - den enskilda berättande texten. 

Bedömning sker även under arbetets gång. 

 

Matriser

Sv SvA
NP C1, Skriva berättande text

E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. * Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Begripligt innehåll. * Texten behandlar uppgiftens tre frågor på ett begripligt sätt. Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. * Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Relativt tydligt innehåll. * Texten behandlar uppgiftens tre frågor på ett relativt tydligt sätt. Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. * Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll. * Texten behandlar uppgiftens tre frågor på ett tydligt sätt. Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. * Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. * Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. * Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är till övervägande del skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Berättelsen är skriven utifrån ett berättarperspektiv i 1:a person. * Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. * Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. * Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: