👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans Gpp år 20-21

Skapad 2020-12-09 15:37 i Lärkans förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Tema är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Tema
Skogen

Varför vi valt detta tema

Vi har valt detta tema eftersom vi sett ett stort intresse hos barnen för djur och natur. Genom att gå till skogen varje vecka har vi möjlighet att följa upp barnens intresse och nyfikenhet för vad som finns att upptäcka i skogen men även att alla barn ska bli trygga i den nya miljön. Vi kommer att jobba i projekt i smågrupper under terminen. I vårt tema väver vi in de olika delarna normer och värden, delaktighet och inflytande samt utveckling och lärande från förskolans läroplan, Lpfö98 rev.2016.

Långsiktig förväntad effekt

Normer och värden: 

Att lyssna på andras tankar och åsikter.

Dela med mig av mina tankar och idéer. 


Delaktighet och inflytande:

Vara med och påverka innehållet i intressegruppen.

Att vara delaktig i samarbete. 

 

Utveckling och lärande:

Få ett ökat intresse för djur och natur.

Att få ett ökat intresse och nyfikenhet för skriftspråket och matematik. 

Lära känna flera estetiska uttrycksformer och sedan kunna önska de själva.

 

 

Introducering av temat

För att introducera vårt projekt går vi till skogen varje Måndag. Barnen kommer att ha tillgång till Luppar, förstoringsglas, kikare och digitala verktyg för att utforska vad som finns i naturen. 

Barnen har fått se på filmsnuttar om när barn utforskar skogen - ”Barnens skog”. Efteråt fick de rita och berätta om filmen samt vad som finns i skogen, det de har upptäckt och vad de tycker om. Vi skrev ner barnens tankar och idéer  på en whiteboard och barnen fick sedan rösta fram vad de ville veta mera om. Nyckelpiga, fjäril, snigel och djurbajs fick flest röster. Barnen fick sedan välja vad av det de ville veta mera om.  I fyra intressegrupper får barnen under terminen arbeta och fördjupa sig i i sina projekt. 

 

 

Under arbetet med vårt tema utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18