Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det kompetenta barnet och Vygotskijs proximala utvecklingszonen

Skapad 2020-12-12 18:52 i Aspebo förskola Eslöv
Förskola
Hur kan vi medvetet undervisa i utbildningen genom att se det kompetenta barnet och utmana det vidare??

Innehåll

Det kompetenta barnet och Vygotskij proximala utvecklingzon

Bakgrund och Syfte:

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. ... Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetsätt/filosofi som bygger på tron på människans möjligheter, en respekt för barnet och en övertygelse att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. I Reggio Emilia talar man om ”det rika barnet”, ett begrepp som myntades av Loris Malaguzzi. Med det menas ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk. Meningsfulla situationer i gott lärandeklimat ger grund för att fungera i en social omvärld. Det kompetenta barnet innebär att definiera barnet som ett barn med olika kompetenser och förmågor eller potentialer. Ett barn som är nyfiket, utforskande och kunskapssökande med en egen vilja och drivkraft att vilja lära och utvecklas.

Vygotskij ansåg att varje människa i olika situationer har en proximal (möjlig) utvecklingzon. Det är en zon där kunskaper kan utvecklas om det sker i samarbete med en pedagog. Ensamt går det inte att utveckla dessa kunskaper för barnet. Det är pedagogens uppgift att hitta varje barns utvecklingszon för att sedan tillsammans med barnet utmana och utveckla kunskaperna. Pedagogen Jerome Bruner beskriver begreppet scaffolding ”stöttande lärande”. En lärande verksamhet ger barnet stötting så att det når en högre nivå än det skulle klara av själv. Efter träning så kommer barnet klara denna nivå och man har förändrat barnets utvecklingszon som då kan anta nya utmaningar och få stöttning på nytt.

Mål:

 

Vi vill att alla barn får erfara den tillfredsställelse det ger att övervinna svårigheter, uppleva sig vara en tillgång och att göra framsteg.
”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.” Lpfö-18
”Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. ” Lpfö-18
”Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande.”Lpfö-18
Barn är som guldgruvor och det är vi som ska få guldet att glimma!” / Loris Malaguzzi
 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Vad ska vi göra?

 

Vår syn på barnet är att hon eller han är tänkande, kompetent och en viktig person som har något att lära omvärlden och som själv vill lära. Arbetsmiljön är viktig för oss och vi vill att alla känner trivsel. Barn och pedagoger har roligt tillsammans, känner gemenskap och delaktighet. Vi vet att barn har en högre kompetens än vi vuxna ofta tror. Vi är övertygade om att barn både kan och vill mer om de får rätt förutsättningar. Vi har därför positiva förväntningar på barnen och engagerar oss aktivt i att stötta dem till framgång. Vi utmanar dem att prova själva och tränar tillsammans på det som man ännu ej behärskar. Vi är övertygade om att barn kan mer om vi bara ger dem rätt förutsättningar att våga försöka. Vi kallar det ett coachande förhållningssätt där vi stöttar och uppmuntrar barnen att klara av saker själva. Tillsammans tränar vi på att göra sådant som känns svårt.

Hur ska vi göra?

 

Att se de små barnen som kompetenta innebär att utgå ifrån att de är aktiva i sitt eget lärande och att de är olika beroende på varierande erfarenheter. Barn förmår och förstår mer än det vuxna tillskriver det. Det betyder att vuxna inom förskolan måste ge barnen möjligheter att visa vad de kan och få möta nya utmaningar utifrån sina olika förmågor och erfarenheter.

Genom en gemensam barnsyn kommer vi undervisa/utmana barnen i spontana och planerade tillfällen i utbildningen där barnen utmanas med vårt coachande förhållningssätt.

 

När, var, vem?

Alla pedagoger kommer att undervisa och se det kompetenta barnet och utmana det vidare i olika situationer såsom på/avklädning, blöjbyte, måltider m.m. Detta kommer att ser kontinuerligt i utbildningen.

 

 

Dokumentation

 

Pedagoger observerar barnen i olika situationer i utbildningen. Vi fotograferar och filmar undervisningar och kommer att koppla undervisningar och dokumentation i unikum både på gruppnivå och enskilt med utgångspunkt från denna planering som är teoribaserad, forskningsbaserad och kopplad till läroplan

Lärande sker på många olika sätt och i olika sammanhang, för att fånga och synliggöra barnens lärprocesser är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg!! Pedagogisk dokumentation gör barnen delaktiga, synliggör lärandet för barn, pedagoger och föräldrar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: