Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-12-14 08:01 i Tallbackens förskola Norrtälje
Förskola
Hur förändras ekosystem över tid? Vad finns det för biologisk mångfald i vår närhet? Hur kan vi få en förståelse för kretsloppet? Detta är frågor vi ställer oss i arbetet med hållbar utveckling där vi fokuserar på FNs klimatmål ekosystem och biologisk mångfald. Vi vill tillsammans med barnen skapa ett intresse för vår närmiljö samt en förståelse för hur dessa förändras över tid i relation till klimat och årstidsväxlingar.

Innehåll

 

Hållbar utveckling

 Syfte:

Syftet med vårt projekt är att barnen ska få en förståelse för hur olika ekosystem förändras över tid. Hur årstidsväxlingar påverkar äppelträdet på äppelängen och den närliggande miljön runt trädet. Även när vi besöker skogen är det detta syfte som blir aktuellt. Vad händer i bäcken när vattnet kommer? Hur förändras bäcken när det är mycket eller lite vatten i den? Hur kan vi röra oss genom bäcken? Vilka djur kan vi se och höra? Vilka växter omger bäcken? Vi vill även väcka en nyfikenhet hos barnen kring ekosystem och biologisk mångfald. Utifrån vårt syfte ser vi att vi kan skapa en röd tråd som kopplar samman vårt projekt både ute och inne. Detta gör vi genom att ta in naturmaterial och utforska dessa inne både i grundverksamhet men även genom estetiska lärprocesser.

 Mål ur Lpfö 18:

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (Lpfö 18).

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö 18).

 Barnens förförståelse:

Barnen har kännedom om äpplen, att dessa växer på träd och att de går att äta. De visar stort intresse för ”äppelträdet” och frågar ”var är äpplen?” ”Jag vill ha äpple”. Eftersom arbetet sker med små barn är den språkliga kommunikationen begränsad och därför tolkar vi och läser av barnens kroppsspråk inför det dem visar intresse för. Barnen sitter gärna runt äppelträdet och studerar löv och fallna äpplen. När vi är vid bäcken visar de ett stort intresse för att vada när det finns vatten i bäcken. De vill även känna på vattnet och hälla vatten samt kasta saker i vattnet och se vad som händer. Det finns ett litet ”vattenfall” där barnen brukar kasta pinnar, löv och annat som följer med strömmen över kanten. De visar även ett stort intresse och ett stort behov för grovmotoriska övningar och utmanar sig själva med att klättra över stock och sten i bäcken.

 Barnens förståelse:

Barnen ska få möjligheter att uppleva det lustfyllda lärandet och hur kreativitet och fantasi kan stötta en lärandeprocess.

 Barnen ska få möjligheter att förstå samband i naturen och hur årstidsväxlingar påverkar ekosystem och förändrar dessa.

 Barnens förmågor:

Ge barnen verktyg att med sin kreativitet och fantasi fördjupa sina kunskaper genom sinnesförnimmelser i naturmiljö.

 Väcka intresse för ekologi och biologisk mångfald genom att gå till samma ställe och undersöka närmiljön.

 Barnens begrepp:

Barnen ska få möjlighet att få en förståelse för vad skog och äng är samt skillnaden mellan dessa. Vad ett äpple är. Hur ser äpplet ut när vi delar det? Äppelkärnor.

Vad är en bäck?

 Förskollärarnas och barnskötarnas förhållningssätt:

Både förskollärare och barnskötare ska vara öppna för barnens intressen. Vara medutforskande för att fånga barnen i det dem visar intresse och fokus kring. I arbetet med små barn är det viktigt att erbjuda en inspirerande och inbjudande undervisningsmiljö. Vi har alla ett empatiskt förhållningssätt där barnen tas på allvar och det dem tycker är viktigt även blir viktigt för oss.

I arbetet med de yngsta blir det framförallt genom observationer vi lär oss vad som är viktig för barnen och därför är det viktigt att vara uppmärksam och följsam inför deras intressen och behov. För att motverka åldersdiskriminering är det viktigt att alla barn får samma utrymme inom verksamheten oavsett hur mycket dem behärskar av det talade språket.

För språkutvecklingen och för att gynna barnens begreppsbildning är det viktigt att sätta ord på det barnen gör.

För de barn som har ett vokabulärt språk är det viktigt att ställa öppna frågor där de får möjlighet att reflektera kring sina funderingar och inspirera dem till att vilja veta mer (väcka lusten att lära).

 Förskollärarnas och barnskötarnas kunskap om ämnesområdet:

Det är eftersträvansvärt att vi har en grundläggande kunskap kring kretsloppet samt en inblick i hur närmiljön ser ut. Skaffa oss kunskap om aktiviteter som kan stimulera nyfikenheten och lusten att leka och lära hos barnen inom området för projektet både inne och ute. Den vetenskapliga grunden vi utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet. Vi tror att barn lär av varandra i sociala sammanhang och i ett interagerande med omvärlden. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: