Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling på det svenska som på sitt modersmål/ högläsning

Skapad 2020-12-14 11:21 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Utveckla barnens språk, läs och skrivutveckling, utöka ordförrådet och skapa intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

Forskning:

Vi har tagit del av forskning som visar att läsning tillsammans med barn minskar och då högläsning har en gynnsam inverkan på barns språkutveckling och ger en mängd andra positiva effekter vår ambition  är att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för böcker. Långsiktigt kan ett välutvecklat tal och skriftspråk möjliggöra skolframgång, valfrihet och att kunna vara del av en demokrati. 

Vart ska vi?

Det finns ett stort behov av att lägga focus på språkutvecklingen, då vi har många barn som är behov av extra stöd gällande språket. Både på det svenska språket och modersmålet så alla barn ges förutsättningar till att både utveckla det svenska språket och på sitt modersmål.

Vad gör vi?

Väcka barnens nyfikenhet och intresse för böcker, berättelser och sagor. Utveckla barnens språk, läs och skrivutveckling, utöka ordförrådet och skapa intresse för texter, bilder och skriftspråk. Utveckla och inspirera till eget skapande och fantasi.

Vi delar ofta upp barnen i så små grupper som möjligt  både i utbildningen som vid matsituationen och olika samlingar och det leder till ökade konversationer mellan barn- barn, barn- vuxna. Det skapar större förutsättningar till att följa barnens intentioner (  En flerspråkig förskolans didaktik i praktiken 2011,( meningsfullhet s13)

Vi försöker att skapa en varierande och inspirerande miljö som bjuder in till språkliga händelser där vi vill öka på materialet som gynnar flerspråkig språkutveckling.

Dokumentation:

Vi kommer att reflektera och analysera i unikum för att synliggöra vårt arbete och hur vi går vidare och se vad vi behöver arbeta mera med.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: