Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling & lärande

Skapad 2020-12-14 13:54 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet, där barnens nyfikenhet och lust att lära ska stå i fokus. Utifrån barnens erfarenheter, intressen och behov stimulerar och utmanar vi barnen medvetet vidare i riktning mot målen i läroplanen.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)          
  En bra miljö och välplanerade aktiviteter är grunden för skapa de bästa möjligheterna för att undervisa. Genom att utgå från barnens intresse och behov lägger vi grunden för det lustfyllda lärande

 • Varför? (Syfte med undervisningen)                       
  Att göra barnen delaktiga i det pågående temat som för tillfället bedrivs på avdelningen. Detta genom att läsa deras tankar, intresse, åsikter och idéer leda arbetet framåt- barnen ska tillsammans med oss pedagoger bedriva ett undersökande arbetssätt där de är huvudpersonerna och vi medaktörer. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  • Vi erbjuder olika skapande material där vi kan utmana barnens kreativa förmåga, förmåga att samarbeta, dela med sig, upptäcka och använda sig av varandras olika erfarenheter samt kompetenser. I skapandet uppmuntras också mångfald och oliktänkande. 
  • Att vi på olika sätt skapar förutsättningar för barnen att lyckas. Genom att finnas nära och uppmuntra, samt försöka visa att man tror på deras förmåga som gör att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
  • Vi läser böcker med olika budskap i både större och mindre grupper. Böckernas innehåll diskuterar och reflekterar vi kring tillsammans med barnen. 
  • Sång, rim och ramsor är dagliga inslag i verksamheten.
  • Vi använder matematiska begrepp och synliggör matematiken i barnens vardag. 
  • Utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen stimulerar samt utmanar vi barnen i riktning mot målen i läroplanen. Detta görs genom lek, miljö och material i samspel med andra barn samt pedagoger. 

    

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  Utveckling sker när...

  • När vi läser och medvetet använder innehåll, samtal och reflektion för att utveckla barnens olika förmågor. 
  • När vi medvetet förändrar miljöer utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen.
  • När barnen reflekterar kring sitt eget samt andras lärande och själva visar eller beskriver saker de lärt sig.
  • När barnen använder språket för att kommunicera, argumentera och som ett verktyg för sitt lärande.
  • När barnen använder sig av och utforskar olika material samt tekniker. 
  • När barnen urskiljer olika mönster som randigt, prickigt, rutigt mm. Skapar egna mönster och sorterar efter egenskaper. De jämför längd och använder matematiska begrepp som längre eller kortare. Barnen känner igen och benämner formler. 
  • När barnen provar egna idéer och teorier samt ställer egna hypoteser. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?           
  För alla barn på avdelningen. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)                                          
  Av alla i arbetslaget. 
  Vi uppmärksammar, bekräftar och dokumenterar barnens läroprocesser så att de blir synliga för barnen

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara).                                                            Att vara lyhörda för barns intresse. Vi kommer använda lärvännerna för att samtala om likheter, olikheter och hur man är en bra kompis. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: