Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tio små kompisböckerna

Skapad 2020-12-14 13:59 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Tio små kompisböcker
Förskola
Vi planerar i förhållande till barnens behov och olika situationer i gruppen och läser en bok i taget som vi reflekterar över tillsammans med barnen pratar om och diskuterar dilemmat i boken samt att vi oftast dramatiserar händelsen i boken så att barnen får uppleva det.

Innehåll

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompisböckerna syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelat, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. Vi vill att barnen ska få en medvetenhet om sin egen roll i olika situationer och i sammanhang som barnen känner igen sig i, samt ge dem redskap att hantera olika situationer. Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra vill vi skapa en god sammanhållning och kamratskap i gruppen.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

* Prata om när något känns fel

* Lyssna på varandra och komma överens

* Dela med sig

* Samarbeta

* Vänta på sin tur

* Säga förlåt

* Visa känslor

* Sprida glädje

* Säga stopp

' Lugna ner sig

 

Vad/ När/ Vem

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra. Genom arbetet med de 10 kompisböckerna vill vi ge barnen verktyg till att kunna lösa konflikter samt vara en god kamrat. Böckerna bygger på barnkonventionen vilket vi ser som en möjlighet till att göra barnen medvetna om barns rättigheter.

När: Vid tema samlingar olika projekt i verksamheten. Vi kommer att arbeta med en bok i taget som vi läser och diskuterar tillsammans med barnen.

Vem: Pedagoger och barn

 

Hur/ metod

Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temasamlingar kopplade till " Tio små kompisböcker ", samt tar tillvara på de situationer som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

Vi dokumenterar på vår dokumentationsvägg inne på avdelningen samt på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: