Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, Återge, Reflektera och samtala ht 2020 vt 2021

Skapad 2020-12-14 15:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Återge, reflektera och samtala om läst skönlitteratur
Grundskola 7 Svenska
Vecka 51 2020- 6 2021

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Återge läst skönlitteratur i skrift
  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Samtala om läst skönlitteratur

 

ARBETSSÄTT

Vi läser boken "Gilla Hata Horan" tillsammans i starten och därefter enskilt enligt nedanstående läsbeting. Du reflekterar kring innehållet och använder loggboken för dina reflektioner. Det kan både vara funderingar kring vad som sker i boken, men också jämförelser mellan vad som sker i boken och din egen erfarenhet och / eller mellan boken och andra böcker eller filmer.

Du tar del av genomgång av samtalsstrukturen och loggen.

Varje vecka samtalar vi också gruppvis om läst avsnitt. Samtalen sker utifrån specifika uppgifter och egna reflektioner.

Läsbeting:

Vecka 51-3             sid 7-70 

Vecka 4                  sid 73-122 (måndag vecka 4 ska du alltså ha läst klart t o m sid 70)

Vecka 5                  sid 125-166 (måndag vecka 5 ska du alltså ha läst klart t o m sid 122) 

Vecka 6                  (måndag vecka 6 ska du alltså ha läst klart boken)

 

Samtal i vecka 4, 5 och 6. Vid dessa samtal genomförs bedömning.

Prov vecka 6 – lektioner när du inte samtalar. Provet består av att skriftligt återge vad boken handlar om samt en avslutande reflektion enligt mallen. Inlämning av din text sker onsdag vecka 6.

 

BEDÖMNING

I samtalen visar du din kunskap att:

  • samtala om läst text

I provet visar du din kunskap att:

  • återge skönlitterär text i skrift
  • reflektera kring skönlitterär text i skrift
  • tolka budskap

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

C

Eleven gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap  som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

 

A

Eleven gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Uppgifter

  • Läsa, återge, reflektera och samtala vt 2021

  • Läsa, återge, reflektera och samtala vt 2021

Matriser

Sv
Läsa, återge, reflektera och samtala vt 2021

Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Återge
Du återger så att texten har ett begripligt innehåll men en i huvudsak fungerande struktur saknas, d v s texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten och tankegången framgår inte.
Du återger så att texten har ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur, d v s texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten och tankegången går att urskilja.
Du återger så att texten har ett relativt tydligt innehåll och en klar struktur, d v s texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten och har en ”röd tråd”.
Du återger så att texten har ett tydligt innehåll och en väl fungerande struktur, d v s texten innehåller enbart relevanta detaljer med stor betydelse för helheten och har en uppläggning som är gynnsam för innehållet.
Skriva
Du skriver så att läsaren förstår innehållet vid omläsning, d v s du skriver där korrekt interpunktion saknas.
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, d v s du skriver med i huvudsak korrekt interpunktion.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, d v s du skriver med i stort sett korrekt interpunktion och med variation i meningsbyggnad.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, d v s du skriver med korrekt interpunktion och med variation i ordval och meningsbyggnad.
Reflektera
I dina reflektioner resonerar du med enkla argument som inte underbyggs, d v s du förklarar inte och exempel från texten saknas samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
I dina reflektioner resonerar du med enkla argument som till viss del inte underbyggs, d v s du förklarar med ett enkelt samband och ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
I dina reflektioner resonerar du med utvecklade argument som är relativt väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel samt belyser frågeställningar ur flera olika perspektiv.
I dina reflektioner resonerar du med välutvecklade argument som är väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget samt generaliserar.
Samtala
I samtalet framför du åsikter som inte för diskussionerna framåt, d v s du håller med om vad som redan sagts.
I samtalet framför du åsikter som till viss del för diskussionerna framåt, d v s du bekräftar något som redan sagts. Åsikterna framförs med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan en förklaring.
I samtalet framför du åsikter som för diskussionerna framåt, d v s du ger en ny synvinkel eller ger ett nytt exempel på något som redan sagts. Åsikterna framförs med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s innehåller en förklaring eller ett exempel.
I samtalet framför du åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem, d v s du skapar en fortsättning. Åsikterna framförs med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s innehåller en utvecklad beskrivning eller en parallell/kontrast till något annat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: