Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren 2021. Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 6. Vård- och omsorg vid diabetes.

Skapad 2020-12-15 07:52 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Vård och omsorg
Det metabola syndromet är ett förstadium till utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar och Typ 2 diabetes. Tidigare drabbades äldre personer i högre grad av Typ 2 diabetes men så är inte fallet idag. Här får du lära dig mer om Typ 1 och Typ 2 diabetes, men också hur du praktiskt utför insulingivning och vad du bör vara uppmärksam på om vårdtagaren/brukaren har diagnosen diabetes.

Innehåll

Studieenhet 6

Vård- och omsorg vid diabetes

Efter denna studieenhet ska du:

Kunna iaktta och observera avvikande symtom vid diabetes.

Ha grundläggande kunskaper i vissa latinska termer inom området.

Ha viss kännedom om material, hantering och aktuella läkemedel som används vid  insulinadministration.

Ha kännedom om föreskrifter gällande läkemedelsordination och hantering av läkemedel. HSLF-FS 2017:37, Ordination och hantering av läkemedel i Hälso-och sjukvården.

Ha kunskap om delegeringsförfarande vid subcutan injektion med viss handledning och reell kompetens. SOSFS 1997:14.

Ha kunskap om metod  och tillvägagångssätt vid kapillärprovtagning.

 

 

 

Genomgång/Föreläsning

Diabetes

 

 

Kliniska övningar

Genomgång och hantering av insulinpennor.

Subcutan injektion och insulingivning.

Kapillärprovtagning

 

Dokumentation

 

 

Kurslitteratur

Vård- och omsorgsarbete 2, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2012. Sanoma Utbildning.

Kapitel 15.

 

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgift.

 

 

Länkar

Hur du använder insulinpennor

https://www.medicininstruktioner.se/

 

Film om typ 1 och typ 2 diabetes

  

https://www.insulin.se/om-diabetes/utbildningsfilmer

 

 

Kapillärprovtagning

https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/blodprov/blodprov-kapillar-provtagning/oversikt/

https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/blodprov/blodprov-kapillar-provtagning/

 

 

Subcutan injektion

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/subkutan-sc/

 

 

 

 

Diabetes på flera språk

https://nnprov.caandersson.com/DSF/SmartStore.aspx?6xni2of2cF1FzXIVrzrajQ5k1FBNh0NBWx+XcgWTM3YPkkBmizIjtQDBOakvp5bS#!/CategoryHome/1695

 

 

 

 

Inhämta kunskaper inför klinisk övning och skriftligt kunskapstest i aktuell litteratur,

föreläsningsmaterial och i www.vardhandboken.se. Examination se, studiearbete 6.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studiearbete 6, VOMS 2

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 6

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Kurskod: VÅRVÅR02

Ämne: Vård- och omsorg Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning Kurser i ämnet Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare, och för olika arbetsuppgifter. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken, för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten, ska också ingå i undervisningen. Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt,hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras.
Syfte
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: