Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ritteknik, Design och Konstruktion år 8

Skapad 2020-12-15 09:59 i Önnerödsskolan Härryda
Vi jobbar med ritteknik. Pratar om design, designprocessen och etisk, estetisk design. Eleverna får rita ritningar och konstruera en mobiltelefon. Vi analyserar också design.
Grundskola 8 Teknik
Vi ritar, konstruerar och bygger en bil. Du får använda din skaparlust och kreativitet samtidigt som vi lär oss om design och tekniks ritning.

Innehåll

Syfte

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Syftet med att lära sig ritteknik är att eleverna dels skall lära sig att själva kunna göra en ritning, men även att förstå att ritningar används för tillverkning i alla industrier, men även vid byggen mm. Det här arbetsområdet kommer även hjälpa elevarna att klara av att montera ihop möbler mm efter en ritning.

Syftet med att lära sig konstruktion och design är att eleverna skall öka sin förståelse för hur man kan se på design och hur designen påverkar konstruktionen och dess användbarhet.

Innehåll

Innom arbetsområdet kommer vi att rita och använda tekniska ritninger. Vi kommer också jobba med design och designens betydelse för funktionen hos ett föremål. Dessutom jobbar vi med kontruktion/behovsanpassning av en gummibandsbil.


Ritteknik

Du lär dig hur en teknisk ritning är uppbygd. Du kommer att bygga din egen wellpapp/trä-bil utifrån en given instruktion. Du kommer också att rita tekniska ritningar och jobba i CAD-program av den bil du konstruerar.

Design

Du skall diskutera och analysera designen hos ett vanligt föremål utifrån ett antal kriterier.

 • Vad betyder designen för funktionen hos föremålet?
 • Symmetri i ritningen.
 • Detaljer och design.
 • Hur väl programet hanteras.

Konstruktion

Du skall bekanta dig med och använda dina ritningar till att konstruera en så funktionell och designad bil som du kan.

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer du att jobba både praktiskt och teoretiskt.
Du kommer att

 • bygga en bil efter en given instruktion
 • konstruera en cad-ritning
 • rita ritningar.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter flera olika kriterier. Både slutresultatet och vägen dit ingår i bedömningen, dvs ditt sätt att lösa de problem som uppstår på vägen är lika viktiga som slutresultatet.
Grunden för bedömningen är skolverkets matris med kunskapskrav för de olika betygen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Ritteknik, Design och Konstruktion år 8

Ritteknik

Lägre kunskaper
Högre kunskaper
Rita ritningar
Du gör enkla ritningar som går att förstå
Du gör utvecklade ritningar som är lätta att förstå.
Du gör välutvecklade ritningar efter korrekta rittekniska regler.
Använda en ritning
Du förstår en ritning
Du förstår och kan använda en ritning.
Du förstår och kan helt självständigt använda en komplicerad ritning.

Design

Lägre kunskaper
Högre kunskaper
Analysera design
Du kan med enkla ord beskriva hur designen hos ett föremål påverkar funktionen hos föremålet.
Du kan med bra ord beskriva hur designen hos ett föremål påverkar funktionen hos föremålet.
Du kan självständigt och med tekniska ord beskriva hur designen hos ett föremål påverkar funktionen hos föremålet.
Materiel
Du berättar på ett enkelt sätt men med bra fakta hur materialet påverkar funktion och design hos ett föremål.
Du berättar på ett bra sätt med riktig fakta hur materialet påverkar funktion och design hos ett föremål.
Du berättar på ett utförligt och korrekt sätt med riktig fakta hur materialet påverkar funktion och design hos ett föremål.
Påverkan
Du kan göra enkla resonemang, som till viss del är korrekta, om hur designen påverkar människan, samhället och miljön.
Du kan göra utvecklade resonemang, som till stor del är korrekta, om hur designen påverkar människan, samhället och miljön.
Du kan göra väl utvecklade resonemang, som är korrekta, om hur designen påverkar människan, samhället och miljön.

Konstruktion

Lägre kunskaper
Högre kunskaper
Konstruera
Du arbetar fram ett förslag till en bil.
Du arbetar fram ett förslag till en anpassad bil där du utgår från det som finns idag och lägger till egna lösningar.
Du arbetar fram ett förslag till en anpassad bil där du utgår från det som finns idag och lägger till flera egna lösningar som är relevanta. Du jämför också olika lösningar.
Arbetssätt
Du genomför arbetet med stöd och hjälp.
Du genomför arbetet utan stöd och hjälp av läraren.
Du ser till att arbetet drivs framåt.
Dokumentation
Du kan med enkla ord och skisser beskriva din konstruktion så att det går att förstå.
Du kan med utvecklade ord och skisser beskriva din konstruktion så att det är lätt att förstå.
Du kan med väl utvecklade ord och skisser beskriva din konstruktion så att det är mycket lätt att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: