Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsarbete Rönnängs förskola

Skapad 2020-12-15 15:53 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Såhär arbetar vi med likabehandlingsarbetet på Rönnängs förskola.

Innehåll

Likabehandlingsarbete för Rönnängs förskola

Utdrag ur vår likabehandlingsplan

Som inledning i vår likabehandlingsplan för Rönnängs förskola står det att:

"Vår Likabehandlingsplan har upprättats som stöd för barn, personal och vårdnadshavare på Rönnängs förskola. Planen beskriver det främjande arbetet med att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn i vår förskola".

Det står även att detta är:

"En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling".

Vår vision

"Inget barn ska behöva gå till sin förskola och riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling".

Inledning

Likabehandlingsarbetet genomsyrar förskolans alla möten, rutiner och aktiviteter som sker i utbildningen. För att utvärdera hur verksamheten har följt likabehandlingsarbetet och hur personal kan förbättra arbetet sker barnintervjuer, enkäter och observationer.

Under höstterminen har vi som fokus att observera och intervjua barns trivsel och trygghet och hur vårdnadshavare upplever att deras barn har det på förskolan. Vi vill ta reda på hur barnen trivs hos oss på förskolan? Vad de tycker om att leka med? Upplever barnen att de har kompisar att vara med på förskolan? Trivs de bäst vid lek utomhus eller inomhus? Trygghet och struktur är viktiga ingredienser för att få en harmonisk och välfungerande barngrupp. 

Syfte

Trygghet är även viktig för relationen mellan barnen och för att leken ska fungera.
När barnen är trygga med pedagogerna vågar de berätta hur de känner i olika situationer, det blir lättare för pedagogerna att vägleda barnen i samspelet. Vi vill skapa ett klimat där alla känner sig lika mycket värda, respekterade och välkomna. Förskolan ska vara en arena där alla kan vara sig själva och vara trygg i den man är både som individ och i grupp. Vi vill jobba förebyggande för att ge barnen strategier för hur de kan lösa konflikter. Vi pedagoger är förebilder och stöttar kommunikation och samspel mellan barnen.
Trygghet är "A och O" för lek och lärande.

Metoder som vi använt oss av

I detta arbete har vi använt oss av:

1. En vårdnadshavarenkät för de yngre barnen som vårdnadshavarna får hem och kan svara på tillsammans med sitt barn.

2. Intervjuer med de äldre barnen, åldersanpassade.

3. Observationer i lekens miljö, både inne och ute.

4. Planerar, genomför och dokumenterar aktiviteter som fokuserar på likabehandlingsarbete.

5. Utifrån observationer och utvärderingar planerar vi verksamhetens rutiner, miljö och aktiviteter i ett jämställt förhållningssätt.   

6. Förskolans strävar efter att arbeta med ett jämställt förhållningssätt för att skapa en inkluderande miljö för alla barnen.

7. Förskolans personal använder intervjuerna, enkäterna, observationerna och dokumentation till att utvärdera och utveckla verksamheten.

De metoder vi använder varierar lite från år till år, utifrån barngruppens behov använder vi bild-stöd och att ritprata som stöd under intervjuerna.

I förskolans värdegrund och uppdrag står det att:

"Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på".

"Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter".

"Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder"

"Förskolan ska organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet".

"Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling genomförs och dokumenteras fortlöpande,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: