Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK. Kunskapsområde: GEOMETRI (År 7) Ht 2020

Skapad 2020-12-16 10:56 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Kunskapsområdet ”Geometri” handlar om hur man kan mäta och beskriva sin omgivning. Inom geometrin arbetar man med att känna igen, mäta, tolka och beskriva omvärlden utifrån olika rumsliga perspektiv med hjälp av olika uttrycksformer. Den geometri som används idag har djupa historiska rötter och härstammar från det gamla Grekland. Kunskaper i geometri är viktigt för att kunna utveckla kunskaper inom andra områden som tex algebra.

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdenas innehåll på många olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som par- och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. I en del arbetsområden ingår laborationer av olika slag. 

 

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna känna igen, namnge, rita och mäta vinklar 
 • kunna förstå sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar 
 • kunna identifiera, namnge och konstruera olika geometriska figurer
 • kunna beräkna omkretsen hos månghörningar
 • kunna beräkna arean av månghörningar
 • kunna se samband mellan figurers form och dess omkrets och area
 • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i området


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter och utför problemlösningar
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter och problemlösningar (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra muntliga förhör
- utföra skriftliga förhör.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats, såväl muntligt 
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematik X. Liber AB, 2017

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
År 7. GEOMETRI. PROV 3. Dec Ht20

Begrepp

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metod

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Resonemang och kommunikation

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Uppgift 1

Fyrhörning Parallellogram Romb
BEGREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E
C

Uppgift 2

Spetsig vinkel
BEREPP
Inte gjort/inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 3

Enhetsomvanling
BEGREPP
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 4

Kvadrat Cirkel
PRBLEMLÖSNING
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
RESONEMANG
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 5

Prefix
BREGREPP
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C

Uppgift 6

Egenskaper hos arean för en rektangel
POBLEMLÖSNING
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
RESONEMANG
Inte gjort /inte visat/ gjort fel
E
C

Uppgift 7

Egenskaper hos arean för en triangel
METOD
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
RESONEMANG
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
A

DEL 2

Uppgift 8

Triangeln sarea
METOD
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
KOMMUNIKATION
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E

Uppgift 10

Area för inritad figur.
PROBLEMLÖSNING
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
KOMMUNIKATION
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C

Uppgift 11

Omkretsen hos cirkel
BEGREPP
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
METOD
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
KOMMUNIKATION
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
A

Uppgift 12

Triangelns vinkelsumma
PROBLEMLÖSNING
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
A
BEGREPP
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
A
METOD
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
A
KOMMUNIKATION
Inte gjort/ inte visat/ gjort fel
E
C
A

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: