👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk 6

Skapad 2020-12-17 08:44 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi Teknik NO (år 1-3) Fysik
NO-undervisningen i åk 6 kommer till viss del att utgå från läromedlet Koll på NO 6. Lektioner och arbetsmaterial läggs upp digitalt i Classroom. Vi kommer även att arbeta med NTA-låda och rörelse och konstruktion. Arbetsområdena med "Universum", "Evolutionen" och "Sexualitet, samtycke och relationer" blir större block med grupparbeten, filmer och praktiskt arbete.

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden: 

 • Universum 
 • Evolution 
 • Energi och elektricitet 
 • Upptäckare, uppfinnare och vetenskapsmän
 • Kemiska ämnen
 • Ämnen omkring oss
 • Pubertet
 • Sexualitet, samtycke och relationer
 • Material och avfall

Såhär kommer vi att arbeta: 

 • Läroboken Koll på NO 
 • Andra läromedel och läroböcker
 • Filmer.
 • Diskussioner i par, grupp och helklass 
 • Laborationer och egna undersökningar

Såhär kommer vi att arbeta med bedömning:

 • Bedömningsuppgifter och bedömningstillfällen
 • Muntlig och skriftlig bedömning
 • Självbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
  Bi
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  Bi
 • kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,
  Fy
 • förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och
  Fy
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
  Fy
 • kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,
  Ke
 • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  Ke
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
  Ke
 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
  Tk
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
  Tk
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  Bi  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.
  Bi  4-6
 • Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
  Fy  4-6
 • Några instrument samt hur de används för att mäta fysikaliska storheter, till exempel temperatur och kraft.
  Fy  4-6
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Fy  4-6
 • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Fy  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör fysik.
  Fy  4-6
 • Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.
  Ke  4-6
 • Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Ke  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör kemi.
  Ke  4-6
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
  Tk  4-6
 • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  Tk  4-6
 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  Tk  4-6
 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
  Bi  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
  Fy  E 6
 • Eleven använder information som rör fysik för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.
  Fy  E 6
 • Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
  Fy  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
  Ke  E 6
 • Eleven använder information som rör kemi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
  Ke  E 6
 • Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
  Ke  E 6
 • Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6