Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Frida Kahlo 20/21

Skapad 2020-12-17 10:57 i 224541 Förskolan Paletten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan beskriver det arbetslaget väljer att fördjupa sig inom genom undervisning. Den kan även vidröra andra viktiga aspekter som behövs lyftas fram i barnens verksamhet. Undervisningsplanen skrivs för att få ett gemensamt syfte, arbetssätt och förhållningssätt och ska utgå från utvalda mål från läroplanen.

Innehåll

 

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

 

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led. Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

 

VARFÖR

En del av utvärderingen från föregående läsår är brukarundersökningen, där vi fått fina resultat från er vårdnadshavare. Normer och värden där tryggheten ligger i fokus är en av våra styrkor. 

 

De utvecklingsområden som vi kunde lyfta fram är pedagogisk dokumentation-barnens utveckling och lärande, samt kommunicera digitalt. Skolplattformen kan vara en del i det utvecklingsområdet och när lärloggar på gruppnivå samt individnivå är igång, så har vi en god möjlighet att utveckla området vidare. 

 

Vår utvärdering från föregående läsår visade att arbetet i mindre grupper är en framgångsfaktor, som möjliggör att alla barn får en chans att vara sitt bästa jag, att få vara en del i ett litet sammanhang. Där lek och lärande bildar en helhet. 

 

Uppstartsperioden visade stort intresse för varandras sommarupptäckter. Att få berätta om sin egen bild och känna att andra lyssnar och vill veta mer, vilket bidrar till ett utökat berättande samt ett utforskande av språket där barnen kan inspireras av varandra. 

 

VAD

Under höstterminen väljer vi att fokusera på att skapa förutsättningar för undervisning. Vi bygger en gedigen grund. Vi inventerar och analyserar behov och intressen.

Vi fortsätter att låta normer och värden genomsyra arbetet med barnen, där barnens ges stort utrymme till inflytande och delaktighet. 

Vi arbetar brett med det fokus vi valt, som är Språk och Berättande. I projektet fokuserar vi på undervisningtillfällen som är övergripande inom området, där sagor har en framträdande del. Eftersom barnen har fantastiska förmågor att berätta och skriva sagor vill vi fortsätta lyfta berättandet och därigenom främja barnens språkliga utveckling. Vi fortsätter att uppmuntra barnens berättande och sagor. Under vårterminen så smalnar vi av vårt fokus och väljer något att djupdyka kring tillsammans inom undervisningsområdet. 

 

 HUR

       Arbetssätt

     - Vi fortsätter att dela in oss i mindre grupper för att skapa förutsättningar till lärande utifrån varje barns behov.

     - Vi fokuserar på att skapa positiva möten med glädjefulla och spännande undervisningstillfällen.

     - Vi lägger stor vikt i det dagliga samtalet med barnen, reflekterar kring tankar och åsikter, alla ges möjlighet att göra sin röst hörd.

     - Genom gruppstärkande lekar ges barnen möjlighet att förhålla sig till sig själva och till varandra. 

     - Vi erbjuder medveten litteratur utifrån ett normkritiskt perspektiv, fysiska böcker såsom digitala. 

   

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: