👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål engelska åk 4-6

Skapad 2020-12-20 19:15 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Dem senaste årets undersökningarna visar att modersmål har en stor betydelse för flerspråkiga elevs skolgång. Utvecklingen i modersmål gynnar elevs självidentitet känsla, och samtidigt stödjer elevs utveckling i många skolämnen. Modersmål anses vara en bro till förståelse och behärskning av detta som förväntas av eleven enligt kunskapskraven. Tillsammans ska vi gå ut på en spännande resa i ditt underbara land med dess språk, kultur, historia och traditioner!

Innehåll

Vid lektioner ska vi genomföra följande aktiviteter:

 att läsa åldersanpassade litteratur på modersmålet ( berättande texter, fakta texter, poetiska texter);

att diskutera detta vi hade läst om;

att jobba med vokabulär ( översättning, förklarande, synonym förslag);

att skriva en paragraf enligt  struktur ( topic sentence, 3 supporting sentences, concluding sentence);

att skriva berättande text med 5 elementer ( characters, time, setting, problem, problem solution);

att skriva argumenterande text;

att titta på filmer på modersmålet och diskutera dem utifrån dess innehåll, syfte, samt känslomässig respons;

att läsa poetiska texter och översätta dem;

att hitta i text synonymer, motsats ord, beskrivande ord;

att göra en kortare muntlig presentation utifrån en viss tema;

att diskutera hemlandets traditioner, jämförande  med svenska seder och bruk;

att diskutera skolgång i hemlandet och Sverige;

att jobba med grammatiska regler. 

 

Vi ska jobba med följande  teman ( läsning, diskussion,  vokabulär):

Fashion: ( text: Clothes to Die For);

Animals ( Text: The Rescue);

Pushing the limits ( texts: Reaching your goals, How is it possible? Human vs Animals, Our Fantastic Human Body)

Teen life ( texts: You Never Let Me Go Anywhere, My First Date, Generation App)

Our beautiful world ( texts: Just Like Paradise, Orphans of the Jungle, Once upon an Ocean Blue, Beneath the Surface)

Easter celebrating  in the USA and Sweden.

Poesi ( poetisk text: Give and Take)

Space ( texts: Messages to Outer Space, The Ultimate Adventure Holiday)

Hemläsning - " Mr Stink" av David Williams

 

I grammatiken ska vi jobba med följande teman:

Adjektiv, komparation.

Verb i futurum.

Verb i futurum i meningar med If.

Verb i pågående form.

Pågående form eller enkel form.

Possesiva pronomen.

Välj mellan  pronomen some/any.

Argumenterande text budskap, fuktion.

Homofoner.

Sight words  ( mest inträffade ord vid skrivande).

 

Bedömning:

Vid bedömningen ska jag utgå ifrån:

förmågan att uttrycka sig i tal

förmågan att uttrycka sig i skrift

läsförmåga

deltagande vid lektioner

engagemang

hemläxor completering regelbundet och i bra tid

du blir godkännt i kursen, då den första nivå i bedömmningstabell ( se nedan) är helt markerad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 4-6

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 4-6

Att läsa och förstå elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar på årskursanpassad nivå
Läser delvis så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår. Gör enkla sammanfattningar med viss koppling till sammanhanget.
Läser med intonation. Sammanfattar och kommenterar centrala delar.
Läser med god intonation, inlevelse och gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap i texter.
Att samtala genom att använda ord och begrepp på årskursanpassad nivå
Svarar på direkta frågor. Känner till ord och begrepp.
Samtalar om bekanta ämnen, använder ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter.
Samtalar om bekanta ämnen, använder passande ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtalet genom ett anpassat ord och begreppsförråd. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämnet.
Att berätta om vardagliga händelser på årskursanpassad nivåNy aspekt
Berättar med ofull- ständiga meningar.
Berättar så att det mesta av innehållet framgår.
Berättar så att det mesta av innehållet framgår med tydlighet.
Berättar så att det mesta av innehållet framgår på ett välutvecklat sätt.
Att skriva texter på årskursanpassad nivå
Skriver för det mesta på modersmålet, blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar modersmålet inte förstår.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder vardagsnära ord och begrepp med samt en del ämnesrelaterade ord och begrepp. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.
En person som talar modersmålet förstår både helhet och detaljer, vid första genomläsningen. Använder grundläggande grammatiska regler med viss säkerhet.
Skriver välutvecklat med god disposition. Skriver utförligt med varierat språk och anpassad ordföljd. Använder grundläggande grammatiska regler med god säkerhet.

120229

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Gott flyt= god intonation, inlevelse och gott uttal. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. God disposition= god planering av texten utifrån den specifika uppgiften (texten), exempelvis en berättande text behöver en början, ett mitt och ett slut. Text= skriftliga uttryck Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.