Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppfulla steg för vår planet

Skapad 2020-12-21 09:46 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Vårt projekt Hoppfulla steg för vår planet mot en hållbar utveckling med riktning mot den sociala dimensionen ska samverka till att barn och pedagoger ska skapa nära relationer varandra, natur och material. I undervisningen använder vi oss av en variation av uttrycksformer och språkligheter som digitala verktyg, skapande form och text, symboler och bilder. I utbildningen finns en vision om att bygga broar för att skapa inspiration, glädje och lust att leka och lära om ett gemensamt ansvar för vår värld och framtid (ht2020 & vt2021).

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi upplever svårigheter i att samspela med varandra samt att se ett värde av olika material. Barnen har en förförståelse hur man bör ta ansvar för sina egna handlingar men som brister ibland i görandet.

 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället (Lpfö, sid.12).

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan (Lpfö, sid 16).

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: pragmatiskt informerande undervisningsupplägg. Den spontana och planerade undervisningen kommer att utgå från tre undervisningsprinciper fakta, normerande och pluralistiskt, vidare i utbildningen kommer det användas tre olika riktningsgivare bekräftande, instruerande och omorienterande.
 

Samplanering

 

Varför(Gap)? i undersökandet har pedagogerna uppmärksammat att barnen har ett stort ”jag” kring olika situationer inom den sociala dimensionen mellan barn-barn, barn-pedagog, barn-material och barn-natur. Vi upplever svårigheter i att samspela med varandra samt att se ett värde av olika material. Barnen har en förförståelse hur man bör ta ansvar för sina egna handlingar men som brister ibland i görandet. I barnens utbildning vill vi skapa undervisning som ger barnen verktyg och strategier för att öka sin empatiska förmåga gentemot varandra, material och natur. Detta ska bidra till ett lek och lustfyllt lärande där vi ger en tillit till det kompetenta barnet genom att ta tillvara på barnets nyfikenhet, intresse och tidigare erfarenheter och upplevelser. Barnen ska vara en del av gapet igenom en levande process som kan förändras under resans gång. Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Barnkonventionen art.2).

 

Vad(värden)? ”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveck­ling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen” (Lpfö, 2018 sid.5).Hur(samhandling)? I spontana och planerade undervisnings och omsorgssituationer på ett lek och glädjefyllt sätt. Med utgång från böckerna ”Kung älg, Ugglan tar semester och Igelkotten klarar sig själv” skriven av Ulf Stark & Ann-Chatrine Sigrid Ståhlberg. Karaktärerna ugglan Uno och kung älg har fått en hög status i barngruppen, det har blivit en del av oss. Tillsammans tar vi ansvar över våra nya kompisar och värna om deras trivsel hos oss på Vattendroppen. Ugglan Uno och kung älg är pedagogernas redskap för på ett lustfyllt vis förmedla olika budskap, dilemman och sätta ord på olika känslor till barnen både på individ och gruppnivå. Böckerna handlar till stor del om att alla är olika och alla är bra på något, att små kan hjälpa stora och att olika är bra. Pedagogerna gestaltar och dramatiserar sagan för barnen som kan ge ny näring till barnens rollek och fantasilek. Genom att iscensatt vårt tema rum till en fredad plats där våra tidigare teman satt olika spår som lever vidare in i den nya infallsvinkeln av vårt projekt ”hoppfulla steg för vår planet” hållbar utveckling och den sociala dimensionen. Barnen ges utrymme att leka, fantisera, utforska, undersöka och förundras i mindre barn konstellationer med en här och närvarande pedagog. De hundra språkligheterna genomsyrar tema rummet för att skapa en gemensam plats för alla våra barn. 

 

Vem/vilka(aktörer)? Barn födda 2016Var(rum/plats)? Universalt

 

När(tid)? Under hela utbildningens dag och barnens vistelsetider.

 

 

Dokumentation

 

Vid undervisningstillfällena har det dokumenterats i olika former som film, foto, skapande för att synliggöra ”gapet” och vilket ”flow” som behöver brytas på individ och grupp nivå. Det sker ett ständigt reflekterande utifrån dokumentation både med barn -pedagog, barn-barn och mellan pedagoger. Vilket blir en kvalitetS säkring för vart vi i barnens utbildning och undervisning befinner oss, och hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: