👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervsning planering om Alfa-beta

Skapad 2020-12-21 10:16 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken

 
Lärvänner är ett redskap som hjälper barnen och ger de möjlighet att utvecklas och lära sig om olika ämnen så som matematik,skapande,språk ,naturvetenskap,rörelse,lek och sociala samspel. Alla ämnen har kopplat tills läroplanens mål. Lärvännerna är sju figurer och varje figur handlar om ett ämnesområde, figurerna heter hjärtrud, alfa-beta, räkne-reza, ute-ugo, krea-tiva, lek-Levi och rörelse.

 

Bakgrund

Alfa- Beta är en av lärvänner figurerna, som har orange färg och den är inriktad mot språk utveckling .Alfa -beta är ett verktyg som man kan jobba med tillsammans med alla barnen på förskolan oavsett ålder. Med hjälp av Alfa-Beta barnen kommer barn att utvecklas   och lära känna till olika ord  och bygga mening 

Mål 

Vårt mål med att jobba med lärvännen Alfa-Beta är att barnen får förutsättning att utvecklas deras språk och kommunikations förmåga  . 

- Att ge barn förutsättning att utveckla talspråk ,ordförråd  och stärka barnens förmåga att leka med ord, argumentera samt reflektera. 

 

 

Metod - genoförande

Under höst terminen 2019;har vi börjat arbeta med lärvännen Alfa -Beta  och vi försätter  med det tills slutet av året 2020 .Vi på gul avdelning vill stimulera och utmana barnens utveckling mot läroplanens mål som utgångspunkt och inriktning .  Vi har använd olika  metoder  och genomförde olika aktiviteter dagligen för att utveckla och stimulera  språk hos en skilda barn .  Med hjälp av Alfa - beta barnen  har tränat på bokstaver ,sedan de skapade första bokstav av deras namn  och de repeterade på vilka bokstaver deras  namn  börjar med .  Vi har använd  Nilbilder och stöd tecken som ett redskap för att hjälpa barn att ordet sitter fast på deras minne .För att starka barns ordförråd och förståelse kommer  vi att ha högläsning  nästan varje dag ,vi  läser tiosmå kompis böcker , flanosagor med markerade bilder som hjälper  till att barn förstår bättre sagan . Vi använder också mycket sagor med konkret material  som det är bra för barn inte bara höra språket men det hjälper till att barn de ska känna till  . 

 Dokumentation

 För att synliggöra lärande processer  och fånga upp olika barns tanker ,idéer och frågaställningar som barn har så kommer vi att använda olika digitala verktyg  som  till  exempel  tar bilder  och  spela video  ,vi använder oss av lärologgen  tar bild  och video  som vi sedan publicera på unikum.Vi observerar barnen under de pågående aktiviteterna  och fånga upp deras lärande och utveckling .

 

 Utvardering - Uppföljining  

I slutet av vårterminen kommer vi att diskutera och reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processen i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt. 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfä

Genom alla våra aktiviteter angående språket ,vi märkte att barnen började prata och uttala några ord . Det var mest  intressanta för barnen att de tränar på nilbilder , stod tecken  och  de tyckte om sagor med  markerade bilder.Visa äldre barnen  började skriva första bokstavs av  deras namn och de var stolt över det att  de kunde .

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer?