👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen - Kroppen - Matematik VT 21

Skapad 2020-12-22 06:18 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
Förskola
Hur fungerar kroppen? Vi har under hösten arbetat med Kroppen som projekt. Detta är även något som vi kommer arbeta med under våren. Förskolan arbetar med pedagogiskt årshjul där vi fokuserar på olika målområden under olika perioder. Under januari och februari står Matematik i fokus.

Innehåll

Matematik

 

 


VAD o VARFÖR?

 

1a. SYFTE         

 

Genom observationer och intervjuer har vi uppmärksammat att barnen har intresse för dans, gymnastik och rörelse överlag. Därför har vi valt att jobba med kroppen som tema, utifrån matematik då vi använder oss av pedagogiskt årshjul. Inom detta område kommer vi arbeta specifikt med hjärtat, hur det fungerar. 

 

 

GENERATIV FRÅGA

Hur fungerar kroppen?

 

 

Övergripande mål

 

1b. MÅL ur Lpfö 18   

 

Det valda läroplansområdet vi valt att fokusera på är: 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

 

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

 

1c. BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

       

Genom dialoger och diskussioner med barnen har vi uppmärksammat att barnen har en nyfikenhet och vetgirighet kring hjärtat, hjärtslag och puls. Barnen har känt sitt eget hjärta slå både långsamt och fort, exempelvis efter aktiva lekar. Vi vill att barnen får ökade kunskaper kring hjärtats funktion. 

 

 

 

 

Specifika mål

 

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

 • Hjärtats funktion 
 • Vikten av rörelse

 

 

 

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

 • mätning 
 • förändring av puls, hjärtslag

 

 

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

 • Puls
 • Blodomlopp
 • Att mäta 

 

 

 

 

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 

- Låter barnen få komma till tals 

- Undersökande och medforskande arbetssätt (stöttande/scaffolding) 

- Vara noggranna med aktivitetsplaner i de olika grupperna där vi har samma frågeställningar. 

- Aktiva samtal med barnen kring området

- Göra vårdnadshavare mer delaktiga i projektet 


 
Arbetssätt


Vi arbetar gruppvis och använder kroppen som redskap till att utforska och undersöka matematik på olika sätt. 
Vi vill få in mer av de olika modersmålen i utbildningen genom exempelvis att ha ”hjärta” på olika språk. 

 

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

 

Vi har mycket kunskap kring hjärtat, vi vet var vi kan hämta mer kunskap, exempelvis i böcker och i digitala medier. 

Vi pedagoger är bra på att medvetandegöra matematik hos barnen, vi använder olika matematiska begrepp i de vardagliga sammanhangen. Vi tar stöd i litteratur och aktuell forskning kring ämnesområdet och använder oss av de olika styrdokumenten som finns för förskolan. 

 

 

 

2.      UTVÄRDERING

 

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat?

 

2a. KRITERIER

 

Kriterier sätts upp genom att skriva ner dem i en matris och vi tittar på den med jämna mellanrum samt vid utvärderingen.

Vi har avstämningar och markerar i matrisen var barngruppen ligger. Vi kommer ha olika färger beroende på om gruppen ligger olika i fas då man har olika åldersspann på gruppen. 

 

 

 

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

 

Vi gör en en delutvärdering vid varje planeringstillfälle för att stämma av var vi är någonstans och vad vi behöver jobba mer med samt hur vi går vidare. Vi använder oss av matrisen vid delutvärderingarna och även vid slututvärderingen. 

 

 

 

 

3.     AKTIVITETSPLAN

 

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta? 

3a. STARTAKTIVITET 

 

Titta på filmer i helgrupp om hur hjärtat fungerar


Uppdragskort utifrån matematik - Ta med ut i skogen 

 

Titta på filmer i smågrupper om hur hjärtat fungerar 

 

Vidare fortsättning: 

 

Rita av hjärtat

 

Göra en modell av hjärtat 

 

 

 

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?


3b. FORMATIV UPPFÖLJNING 

 

 

Vi är uppmärksamma och lyhörda kring barnens tankar och idéer. Detta följs upp vid reflektionstillfällen och vid planeringstillfällena för vidare planering. 

 

 

 

 

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

3c. LÄRANDEMILJÖ

Våra lärmiljöer är föränderliga. Vi utvecklar och anpassa de olika lärmiljöerna utefter barnens behov. Men även utifrån projekt och målområde som är nu Kroppen och Matematik. Vi använder oss av vår projektvägg där både barn och vuxna kan följa projektets gång och reflektera kring. 
Det erbjuds olika matematiska sällskapsspel, pussel, matematik-anpassade appar.
Vi lånar anpassade böcker från Bokbussen. 

Vi tänker även utveckla den digitala miljön där barnen kan få möjlighet att utforska QR-koder och utveckla sin digitala kompetens, samt ge barnen möjlighet att pröva på GreenScreen 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18