👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens svenska i 9B

Skapad 2020-12-22 17:57 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
Här kommer en sammanfattning av höstterminen i ämnet svenska kopplad till läroplanen och Unikums kunskapskrav. Den som är nyfiken kan läsa läroplanen som finns bifogad och se hur högstadiets samlade mål ser ut. Mycket har ni redan gjort, och det sista ska vi göra i vår.

Innehåll

Till elever och vårdnadshavare i 9B

 

Nu har vi arbetat tillsammans en termin i klassrummet och det är dags för ett välförtjänt lov.

Här kommer en sammanfattning av vad vi har ägnat oss åt under hösten kopplat till Läroplan för grundskolan 2011.

 

Arbetsområde

Uppgift

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Svenskans betydelse

 

Samtal

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

 

Genrenätet

 

Kartan över genrer

 

 

Spöknovellsslut

 

Skriv ditt eget slut

 

Berättande texter

Brev om framtidsdrömmar

 

 

 

 

Genren krönika

 

Läs flera exempel på krönikor

 

Skriv din egen krönika

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

 

Skriva texter

Kamratrespons

Skriv Two stars and a wish gällande en kamrats krönika.

 

Mottag en egen respons och omarbeta din text.

 

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

 

Ge omdömen och bearbeta text

Låttexter i olika musikgenrer

 

Grupparbete med muntlig redovisning inför helgruppen.

 

 

 

Analys av låttexter

 

Analys i grupp av texten ”flightmode”.

 

Skriftlig enskild analys av en valfri låttext.

 

 

 

Censur – vilka budskap passar och är tillåtna i vilka sammanhang?

 

Samtal utifrån Svenska direkt i helklass.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

 

 

 

Läsning av romanen Möss och människor av John Steinbeck utifrån lässtrategierna Att förutspå och Questioning the author (QTA)

Arguementerande text kring ”Ska nior i Sverige läsa möss och människor?”

Fylla i en QTA-ruta på teams allteftersom läsningen fortskrider.

 

Samtal i helgrupp och smågrupper.

 

Skriv en kort argumenterande text där du för fram dina åsikter kring bokläsningen.

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Läsa med flyt

 

Tolka och resonera om budskap

 

Verket och upphovsmannen

 

Historiska och kulturella sammanhang

 

Samtala och diskutera

 

Nationellt prov – Muntliga delen.

 

Delta i samtal i grupper om fem där förmåga att sammanfatta en text, leda ett samtal och delta i diskussion bedöms.

 

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.

 

Läsförståelse

 

Samtala och diskutera

 

Muntliga redogörelser

Grammatik med koppling till en egenvald roman.

 

 

 

Genomgångar som avslutas med ett skriftligt prov kring ordklasser och satslära.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

 

 

Vad är utmärkande för svenskan i jämförelse med andra språk?

 

Genomgång muntligt som testas valfritt skriftligt på sista sidan av grammatikprovet.

 

 

 

Diktamenprojektet inleds för att öva skrivandet för hand.

Skriv av de upplästa meningarna som du har hört dem, och skriv därefter av facit så att den rättade versionen sätter sig.

 

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

 

Julkrönika/juldikt

 

 

Skriv en lättsam krönika eller juldikt för att öva kreativt skrivande på endast två lektioner.

 

 

Skriva texter

 

 

 

 

Här nedan finns delar ur Läroplan för grundskolan 2011 som rör ämnet svenska för högstadiet.

 

Centralt innehåll årskurs 7–9

 

(Områden som vi har ägnat oss åt under hösten i kursiv stil)

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

(Dessa återfinns i lite anpassad form i Unikums bedömningar mot kunskapskrav)

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.