Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lingon färger språk

Skapad 2020-12-23 09:20 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Vår barngrupp består av 1-3 åringar och vi vill stärka deras språk, både talspråket och andra kommunikativa medel. Vi vill erbjuda högläsning varje dag för att stimulera språkutvecklingen. Barnen möter färger överallt i sin vardag och de visar ett intresse för dem. Vi kommer benämna färgerna med ord, bilder och tecken och låta barnen uttrycka sina uppfattningar. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och fantasi samt låta dem på ett kreativt sätt använda olika tekniker och material i skapande.

Innehåll

1. MÅLOMRÅDE

Syfte: 

Syftet med temat är att vi ska stimulera barnen i deras språkutveckling och väcka barnens nyfikenhet kring färger och på ett lustfyllt sätt stötta barnen i att uttrycka sina uppfattningar och få förståelse för andras uppfattningar. Vi kommer nyttja färgerna som finns runt omkring oss både inne och ute i naturen och fokusera på gul, röd, blå och grön. Barnen kommer uppmuntras i att använda tecken som stöd för att uttrycka och benämna färgerna samt att vi kommer stötta dem i att sätta ord på färgerna. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och fantasi genom att läsa böcker varje dag och deras kreativitet genom att låta dem skapa i verkstaden med hjälp av olika tekniker och material. 

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnen visar en stor nyfikenhet för böcker och vi ser att deras språk utvecklas och behöver mer stimulans genom kommunikation. Barnen visar ett intresse för färgerna och vi ser ett behov av att stötta barnen i att hjälpa dem att benämna färgerna. Barnen visar ett stort intresse för skapande och vi vill stötta barnen i att vara kreativa och låta dem prova olika tekniker. 

Specifika mål

Förståelse:

Barnen skall visa på förståelse för att man kan kommunicera på olika sätt.

Barnen ska visa på förståelse för hur de olika färgerna ser ut. 
Barnen ska visa på förståelse för att man kan uppfatta färger olika. 

Barnen ska visa på att de förstår att krumelurerna i boken betyder något, att bilderna kan berätta något.

 

Förmågor:

Barnen ska visa på en förmåga att kunna koppla ord och meningars innehåll till en betydelse.

Barnen ska visa förmåga att kunna urskilja de olika färgerna.

Barnen ska visa förmåga att kunna teckna/kommunicera begreppen; gul, röd, grön, blå. 

Barnen ska visa förmåga att kunna lyssna på varandra och varandras uppfattningar. 

Barnen skall visa nyfikenhet och intresse för sagor.

Begrepp:

Barnen skall uppmuntras till att få förståelse för följande begrepp:

- Röd, grön, blå och gul.

- lära sig nya ord/ begrepp från sagans värld.

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi skall jobba i lilla gruppen så att det finns utrymme för alla barn att kommunicera. Vi pedagoger skall erbjuda böcker och högläsning.  Vi skall vara närvarande, scaffolding-stöttande pedagoger som ska erbjuda många stunder av glädje och samvaro. Vi skall locka barnen till nyfikenhet och ha roligt tillsammans med dem. Vi ska stötta, sätta ord på och uppmuntra till nya upptäckter. Vi skall hjälpa barnen att ge dem tid och utmana dem till nya språkupplevelser. Vi skall reflektera regelbundet och erbjuda många olika lärstunder.

 

Vetenskaplig grund:

Läroplanen Lpfö 18

Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer ( A. Pihlgren)

 

2. UTVÄRDERING

När har målen uppnåtts: 

När barnen visar en förståelse för olika färger samt kan kommunicera dessa. 
När barnen visar nyfikenhet och intresse för böcker.
När barnen har funderingar och visar intresse om bokens innehåll.

Utvärderingssätt:

Vi  ska observera, filma och fotografera under temats gång. Vi reflekterar och utvärderar varje vecka under reflektionen tillsammans i arbetslaget. Det ska även reflekteras tillsammans med barnen kring det vi gör.

3. AKTIVITETSPLAN

Aktiviteter:

Vi skall erbjudna högläsning varje dag för att stimulera språkutvecklingen hos varje barn. Vi behöver låna många olika böcker på biblioteket så det finns ett stort urval för barnen att välja från. Barnen skall få upptäcka sagans fantastiska värd där de skall utmanas i sin fantasi och föreställningsförmåga.
Vi ska arbeta med en färg per vecka i mindre grupper.
Vi skall bl.a använda oss av ”Färgmonstret”, ”Den hungrig larven” och ”Spökbarnen” och ”Petter och hans fyra getter”.
Vi ska sjunga och ramsa.
Vi skapar med hjälp av olika tekniker, färger och material.

Formativ uppföljning:

Kontinuerlig reflektion varje vecka. 

Lärmiljö:

Innemiljö kommer spegla planeringen där barnen får möjlighet att utmanas och utvecklas. Vi kommer att nyttja närmiljön kring förskolan. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: