👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jollens planering Våren 2021

Skapad 2020-12-23 10:43 i Förskolan Skeppet Kristinehamn
Förskola
Vi vill använda oss av barnens stora intresse Babblarna och deras material för att öka den språkliga och matematiska förståelsen och förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Tillgänglig utbildning
-Social, pedagogisk och fysisk miljö

Språkutveckling
-Modersmål

Matematisk utveckling

 

VART ÄR VI?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Barnen visar intresse för Babblarna, dessa figurer är välbekanta hemifrån, är välkända av både barn och vårdnadshavare. På förskolan hämtar barnen ofta Babblarböckerna och vill att vi tittar/läser gemensamt eller enskilt. Det går även bra att titta tillsammans med en kompis.

Sång är också något som barn visar stort intresse för de kommer ofta och visar med tecken, rörelser och ord vilka sånger dom vill sjunga.

Barnen visar också intresse för vårt bildstöd som finns på avdelningen. De hämtar ofta våra teckenkartor så vi kan samtala/teckna om de olika bilderna och tecknen.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Barnen känner till Babblarna

 

Våra mest kända barnsånger med rörelser till.

Några av våra vardagliga tecken vi använder är kända för barnen, barnen förstärker i olika situationer sina val med hjälp av tecken, t ex teckna mjölk, äpple o s v.

Likaså några räkne- och lägesord. Följer enklare instruktioner så som att lägga "i rätt låda" och "på hyllan".

 

VART SKA VI?

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

 

Att barnen känner att de behov och intressen som de på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Vi vill ge barnen kunskap inom språkutveckling och matematik. 

Vi  skall öka barnens språkliga förståelse och förmåga att kommunicera i olika sammanhang, både verbalt och med tecken som stöd.

De barn på Jollen som har ett annat modersmål, ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och modersmålet.

Vi vill att barnen bekantas med begreppet matematik och har en förståelse för vad matematik är. Vi ger barnen grunden till  enklare matematiska begrepp. Det innebär att vi låter barnen bekanta sig med våra första räkneord, antal, mönster, lägesord/prepositioner och geometriska former, samt jämförelseord.

 

Hur utmanar vi?

 

Med hjälp av Babblarna, som för dom flesta barnen är kända hemifrån, vill vi skapa trygghet och gruppkänsla och en nyfikenhet för lärmiljöer, aktiviteter och undervisningen.

Skapa mötesplatser utifrån barnens intressen och behov.

 

Ge tillgång till olika uttrycksformer, så som lek, rörelse, musik och bild.

Tillgång till olika material, redskap och tekniker för att barnen ska kunna skapa och uttrycka sig på olika sätt.

 

Babblarnas namn såsom Dadda, Diddi och Bobbo är konsonant- och vokalkedjor som bildar grunden till de första orden. Verbal språkträning.
Vi tänker att Babblarna får barnen att härma deras egna ljud genom sång, dans och olika rörelsemönster. På det här sättet utvecklar barnen sitt eget språk på ett effektivt sätt. Barnen tränar språkets melodi. Att fånga språkets melodi och rytm blir en väldigt bra grogrund för att sedan börja jobba med ord.


Vi använder oss också av tecken och bilder som stöd för att underlätta och förtydliga i våra miljöer och i språkförståelsen i både det svenska språket och andra modersmål.

Vi kommer även använda oss av sång. Genom sången får barnen språklig stimulans. De får genom sångtexten prova på komplicerade meningar, de får höra språkljud och språkrytm. Genom sången tränar vi också matematik. I rytmen finns nyckeln till mycket språk och matematik.

Då begreppsinlärning är ett viktigt inslag i hela materialet kring babblarna tänker vi även använda oss av det för att skapa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet. Exempelvis med hjälp av boken "Babbas saker" tränar vi lägesord/prepositioner.

Med våra yngsta barn gäller det att fånga spontana situationer, sätta ord på och fördjupa det barnen gör både i lärande leken och i undervisningen. Vi utmanar genom att benämna olika begrepp och att synliggöra det barnen gör.

 

Vad är vår förväntade effekt?


Tillgänglig utbildning:

* Att alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningens alla aktiviteter.

* Miljön ska vara föränderlig utefter barngruppens behov.

 

Språkutveckling:
* Kunna berätta, beskriva och argumentera
* Kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud
* Tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang
* Barn med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till alla sina språk

 

Matematisk utveckling:
* Kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem
* Visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
* Pröva och använda olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta matematiska resonemang
* Kommunicera och resonera om matematikens olika delar

 

HUR GÖR VI?

Hur ser vår miljö ut?

 

Social miljö:
Mötesplatser utifrån intressen, som tilltalar, känns trygga och som inbjuder till kommunikation.

 

Pedagogisk miljö:
Våra rum, material och dess placering är genomtänkta. Det skall vara lätt att hitta i hyllor och lådor och vi förtydligar med bildstöd. 

 

Fysisk miljö:
Hos oss ska alla barn kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov. Därför ska vår miljö vara föränderlig utefter barngruppens behov.
Vi tycker också att det är viktigt att våran lärmiljö är estetiskt tilltalande utifrån barnens intresse. 

 

Förhållningsätt?

 

Uppmuntra och utmana barnen att uttrycka tankar och åsikter med olika uttrycksformer.

 

Använda språket och matematiken medvetet. Upptäcka och utforska tillsammans i alla lärmiljöer.

 

Följa barnen och fördela oss och undervisa  kring relevanta begrepp vid de olika mötesplatserna.

 


Vilka material/aktiviteter behövs?

Babblarna och dess material, WidgitOnline (bild- och teckenstöd), Aktivitetslådor, Lärplattan, Adekvat litteratur

Undervisningssituationer sker vid våra mötesplatser, i  intressebaserade smågrupper, strukturerade smågrupper, helgrupp, enskilt, både inne och ute, i styrda aktiviteter och i den egna leken.

Barnens funderingar och frågor?

Vi fångar upp det barnen uttrycker och säger genom foton och anteckningar. Vi tar sedan med oss det till dokumentationerna och reflektionerna och använder oss av det i hur vi planerar att gå vidare. 

Vem gör vad och när?

Vi tydliggör vem som gör vad och när utifrån varje veckoreflektion.

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18