Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 20/21

Skapad 2020-12-29 12:00 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi fortsätter arbetet enligt Trageton-metoden, som innebär att eleverna skriver sina egna texter på dator och i-pads. Texterna ligger sedan till grund för varje elevs fortsatta inlärning i svenska. Vi arbetar också med lässtrategier för att främja läsförståelsen.
Grundskola 3 Svenska
I trean kommer vi att arbeta mycket med att skriva och läsa i alla ämnen. Oavsett vilket tema vi har kommer du att få möjlighet att utveckla dina förmågor i svenska!

Innehåll

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Undervisning

Under läsåret arbetar eleverna fortsättningsvis med läsinlärningen på sin individuella nivå. 
Eleverna skriver egna texter på dator, i-pad eller med penna. Vi tränar också på att skriva läsligt för hand.

Vi arbetar ännu mer med meningsbyggnad, enkla stavningsregler och att bearbeta texter, både i grupp och enskilt. 
Ca var fjärde vecka besöker klassen biblioteket och lånar böcker att läsa både hemma och i skolan. Varje dag läser eleverna i sin lånade bok som alltid ligger i väskan. Ett läsprotokoll medföljer varje bok. Varje elev får hjälp vid valet av bok så att läsningen blir så utvecklande som möjligt. Detta är ett viktigt samarbete med föräldrar som ser hur det går hemma. 
Nästan varje dag lyssnar eleverna till högläsning och de tränas i att aktivt lyssna och att återberätta vad texten handlar om. Vi jobbar också mycket med boktips eleverna emellan.

 

Alla elever i klassen har samma läslära, Ben och Koko söker jobb, och vi arbetar gemensamt med kapitlen som också skickas hem i läxa varje vecka. En skrivuppgift skickas också hem i samband med läsläxan. Uppgifterna följs alltid upp varje vecka i skolan. Ibland i helklass men ofta i mindre grupp eller par. 

Vi kommer att utveckla skrivandet en hel del i åk 3. Förutom att skriva berättande och beskrivande texter har treorna också stort ansvar i att dokumentera skriftligt vid våra temaarbeten då vi alltid arbetar åldersblandat åk 2-3 eller F-3. Vid de tillfällena tränas också eleverna i att uttrycka sig och förklara så att någon annan förstår. 

I samlingar läggs stor vikt på att lyssna på den som pratar, begära ordet på rätt sätt, ställa frågor och att ge respons på rätt sätt. Under läsåret utvecklar vi arbetet med kooperativt lärande och eleverna tränas i att uttrycka idéer, åsikter samt att berätta vad de gemensamt har enats om och kommit fram till. Vid våra temaredovisningar utvecklar eleverna sina förmågor i att muntligt redovisa sina kunskaper. 

 

I svenska bedöms hur du utvecklar din förmåga att:


- skriva enkla texter på dator, i-pad och/eller med penna.
- hantera stor bokstav och punkt i egna texter.

- skriva så att du själv och andra kan läsa. 

- skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning. 
- läsa elevnära och bekanta texter med flyt.
- förstå och berätta om vad du har läst.
- berätta om något du har gjort eller varit med om så att andra förstår vad du menar.
- lyssna på andra och delta i samtal, både i större och mindre grupp.

- ge respons till någon annan.

 

Bedömningen sker i matrisen för ämnet Svenska åk 1-3, där kunskapskraven för åk 3 finns. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: