Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2020-12-30 16:56 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Kemi Biologi
Vatten och luft är nödvändigt för oss människor och de flesta andra levande organismer på jorden. Men vad är vatten och luft egentligen och vilka egenskaper har de? Hur mår vårt vatten och vår luft egentligen och vad kan vi göra åt de miljöproblem som vi orsakar?

Innehåll

Lärandemål

NO

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • vad en vattenmolekyl består av
 • vilka olika typer av vatten det finns på jorden 
 • ge exempel på varför vatten är viktigt
 • beskriva vattnets kretslopp
 • vattnets tre olika former och hur temperaturen påverkar formen
 • berätta om vattens egenskaper: lösningsmedel, kapillärkraft, flytkraft, ytspänning 
 • vad luft består av
 • berätta om luftens egenskaper: tryck, att "luft väger", varm luft och kall luft
 • berätta om några olika miljöproblem som drabbar vatten och luft; orsaker, konsekvenser och åtgärder

Svenska

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • skriva en beskrivande/förklarande text
 • skriva en instruerande text
 • skriva en argumenterande text

Vi kommer också att träna på att läsa och förstå faktatexter under arbetsområdet.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas genom

 • prov på lärandemålen i NO
 • labbrapporter
 • uppgift där du skriver en beskrivande/förklarande text om vattnets kretslopp
 • uppgift där du skriver en instruerande text (instruktion till en laboration)
 • uppgift där du skriver en argumenterande text (kopplat till miljöproblem)

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa texter, titta på filmer, göra laborationer och ha genomgångar. Vi kommer att titta på exempel på de olika texttyperna vi ska skriva och diskutera vad som kännetecknar dem. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi Ke SvA
Vatten och luft

NO

Ej visat godtagbara kunskaper
Visat godtagbara kunskaper
Visat mer än godtagbara kunskaper
Prov
- faktakunskaper - begrepp - beskrivningar - förklaringar
Labbrapporter
- begrepp - förklaringar
Skrivuppgifter
- begrepp - beskrivningar - förklaringar - använda kunskaper

Svenska

Ej visat godtagbara kunskaper
Visat godtagbara kunskaper
Visat mer än godtagbara kunskaper
Beskrivande/förklarande text
- struktur - textens syfte
Instruerande text
- struktur - textens syfte
Argumenterande text
- struktur - textens syfta
Språklig korrekthet
- meningsbyggnad - stavning - skiljetecken - ordval/variation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: