Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet och Inflytande

Skapad 2021-01-03 22:27 i Färglådan Österåker
Förskola
Under januari och februari arbetar vi med Delaktighet och Inflytande.

Innehåll

 

På avdelning grön kommer vi att arbeta med Delaktighet och Inflytande genom att 

 • aktivt stötta varje barn att uttrycka egna tankar och idéer för att få möjlighet att uppleva sitt eget värde, känna delaktighet och inflytande i den fria leken med kamrater så väl som i den planerade verksamheten och undervisningen

 • med samtal synliggöra för barnen hur deras uttryck och önskningar faktiskt påverkar de beslut vi pedagoger tar. Det ger barnen en möjlighet att förstå att de faktiskt kan påverka sin direkta vardag och att det pedagoger bestämmer faktiskt ofta bottnar i deras egna önskemål och idéer

 • I samtal med barnen för att öka deras vilja och förmåga att värna om vårt material. Det gör vi  även genom att barnen ges större ansvar för att ta hand om och plocka undan material när de väljer lek.

 • arbeta aktivt med turtagning i lek och samtal för att öva förmågan att lyssna till andras åsikter och tankar 

Bakgrund: 

I Barnkonventionen som nu blivit svensk lag, står det att barns åsikter ska respekteras och tillskrivas betydelse. Barn har rätt att tänka själva och rätt att bli hörda, de har rätt att få sina krav bedömda, särskilt i frågor som rör dem själva.

En del barn känner av olika anledningar att de inte vill eller att det inte är någon mening att uttrycka sig. De måste först få möjlighet att lära sig förstå rätten till inflytande, hur den utövas och lära sig olika strategier.

Vad behöver barn för att vara delaktiga?

 • Att bli sedd
 • Att bli lyssnad till
 • Att bli informerad
 • Att få stöd
 • Att bjudas in i gemenskap
 • Att bli tillfrågad
 • Att bestämma själv och tillsammans med andra

 

Syfte:

Syftet är synliggöra för barnen att de faktiskt kan påverka sin vardag på förskolan genom delaktighet och inflytande. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förmåga att delta och uttrycka egna tankar och önskningar. 

Varje barn ska uppleva sig sedd och lyssnad till. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla mod samt ge dem verktyg och strategier för att kunna vara delaktiga och ha inflytande i lek, planerade aktiviteter och rutiner på förskolan. 

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

Vi kommer att "intervjua" varje barn för att få fatt i vad de tycker om och inte tycker om att göra/leka på förskolan. Barnens svar blir en viktig del i planeringen av undervisning, aktiviteter och miljö.

Både på samlingar och i övrig verksamhet får barnen stöd och uppmuntran att vara delaktiga i samtal och reflektion. Genom sina uttryck, tankar och önskningar får de inflytande över beslut som rör deras vardag, förskolans miljö och de aktiviteter, den undervisning vi planerar.

Under pedagogiska samtal till exempel under lunchen tränar vi turtagning i samtalen samt att lyssna och visa respekt för det kamraterna uttrycker och kommunicerar. Vi pedagoger agerar förebilder och leder samtalen.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Delaktighet och Inflytande

Vi reflekterar tillsammans med barnen om delaktighet, inflytande och ansvar. Vi samtalar om hur material och saker bör tas om hand och vilka beslut barn/vuxna kan ansvara och bestämma över.

 Alla barn ges kommunikationsutrymme och möjlighet att uttrycka sina tankar och upplevelser av bild och berättelse med stöd av oss pedagoger för att stimulera varje barns språkutveckling

I både planerade och fria aktiviteter tar vi tillvara på barnens tankar och idéer, vi ställer frågor och resonerar med dem

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljö

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

 

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Delaktighet och Inflytande

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: