Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

C. Svenska som andraspråk grund delkurs 3

Skapad 2021-01-04 11:33 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
I kursen kommer du att få läsa enkla och delvis fördjupade texter om olika bekanta ämnen som är anpassade efter situation och mottagare. Du kommer också få sammanfatta, tolka, analysera, reflektera, diskutera, samla information och skriva olika slags texter med olika syften och mottagare. Du kommer få lyssna och samtala om bekanta ämnen och redovisa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.
 

Moment:

- Diskussion/reflektion/analys

- Olika genrer

- Skönlitterär genre

- Roman

- Media

- Källkritik

- Muntlig presentation

- Författare

- Lyrik

- Krönika/Arg. insändare

- Brev

- Svenska språket

- Värdegrund

- Självskattning

 

Litteratur:
Asker, Kristina, Grundhjulet, Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning(2017), Sanoma Utbildning AB, Stockholm
Asker, Kristina, Holm, Ewa, Grundhjulet Övningsbok i grammatik, Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning(2018), Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier. Att urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften.
  SvA  -
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  SvA  -
 • Olika sätt att disponera, redigera, bearbeta och utveckla texter, till exempel att förtydliga och variera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  -
 • Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad, tempus och textbindning.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att formulera och bemöta argument samt ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnesområden.
  SvA  -
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  -
 • Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och längre insändare.
  SvA  -
 • Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion från skilda delar av världen som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  -
 • Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Hur en skönlitterär text kan konstrueras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord som underlag för att planera sitt skrivande och strategier för att identifiera överordnade idéer i en text.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll och budskap i texter och samtal.
  SvA  -
 • Ords betydelseomfång samt kategorisering och klassificering av ord, till exempel i över- och underordning. Synonymer och motsatsord.
  SvA  -
 • Ordbildning, till exempel sammansättningar och avledningar, samt betydelsen av olika prefix och suffix.
  SvA  -
 • Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare och syfte, till exempel skillnaden mellan språket i samhällsinformation och reklam.
  SvA  -
 • Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel att flera ord på ett språk kan motsvaras av endast ett ord på ett annat språk.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor. Hur man citerar.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  SvA  E
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning samt viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E
 • Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika texter.
  SvA  C
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett relativt väl fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C
 • Eleven kan med en relativt väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt relativt god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  C
 • Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika texter.
  SvA  A
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett väl fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A
 • Eleven kan med en väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: