👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3B

Skapad 2021-01-04 23:03 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Vi arbetar med matematik på i många olika former och på olika sätt. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3B.
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar vidare med matematik i många olika former och på olika sätt. Till vår hjälp har vi läromedlet Favorit Matematik 3B. Målet är att du ska repetera och befästa dina kunskaper, nya och gamla, samt gå vidare mot nya kunskaper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig

- arbeta med bråk, kunna känna igen bråk, kunna jämföra bråk med lika stora täljare/nämnare samt att addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare. 

- klockan, digitalt och att mäta tid.

- talen 0 - 10.000. Att kunna jämföra, avrunda och räkna med uppställning. 

- mer multiplikation och att multiplicera med 10, 100 och 1000.

- att mäta. Millimeter, centimeter, decimeter, meter och kilometer.

- punkt, linje och sträcka.

- vinklar och månghörningar.

- omkrets och area.

 

Bedömning - vad och hur

Hur visar du vad du kan?

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande under lektioner. Både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen "Vad har jag lärt mig" samt proven efter varje kapitel i matteboken. 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta både enskilt, i par, i grupp och delta i gemensamma diskussioner.

Du kommer att få arbeta i matteboken och med tillhörande arbetsblad.

Du kommer att få arbeta på iPad (tex. skolplus och bingel).

Du kommer att få arbeta laborativt.

Matriser

Ma
Matris matematik år 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 Kunskaps-krav år 3
Nivå 4
Problemlösning
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Kan skriva räknesagor. Kan lösa enklare problemuppgifter i elevnära situationer med hjälp av kamrat. Eleven kan använda sig av några olika stategier eller metoder. Resonera kring resultatets rimlighet.
Kan lösa problemuppgifter i elevnära situationer. Eleven använder olika strategier och metoder. Kunna resonera kring resultatets rimlighet. Kan med viss hjälp förklara hur du har tänkt.
Kan lösa flerstegsproblem med lämplig metod. Kan förklara hur du har tänkt. Gör en enkel bedömning om rimligheten i resultatet.
Kan lösa flerstegsproblem och förklara med en väl anpassad strategi. Gör en bedömning om rimligheten i resultatet.
Addition
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Talområdet 0-20: Kan alla kombinationer av t ex 11+6(tiotal och ental+ental). Kan tjugokamraterna t.ex. 13+7. Kan tiotalsövergång. Kan förklara hur man har tänkt.
Talområdet 0-100: Kan tal av typen 23+5, 33+24, 45+9 (med tiotalsövergång med ental). Kan förklara hur man har tänkt. Kan i huvudsak använda likhetstecknet på ett fungerande sätt. Kan tiotalsövergång.
Talområdet 0-200: Kan alla kombinationer med tiotalsövergång. Kan använda sig av en skriftlig räknemetod för att redogöra för sin lösning. Kan förklara hur man har tänkt. Kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Talområdet 0-1000: Kan använda sig av en skriftlig räknemetod. Kan förklara hur man har tänkt.
Subtraktion
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Talområdet 0-20: Kan tal av typen 20-6 , 15-8 Kan tiotalsövergång. Kan förklara hur man har tänkt.
Talområdet 0-100: Kan tal av typen 15-10, 17-15 (ta bort tiotal och ental för sig). Kan tiotalsövergång. Kan förklara hur man har tänkt. Kan i huvudsak använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Talområdet 0-200: Kan tal av typen 34-7, 67-39, 142- 29 (med tiotalsövergång) Kan använda sig av en skriftlig räknemetod för att redogöra för sin lösning. Kan förklara hur man har tänkt.
Talområdet 0-1000. Kan använda sig av en skriftlig räknemetod. Kan förklara hur man har tänkt.
Multiplikation
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Förstår sambandet mellan addition och multiplikation t.ex. att 3x2 =2+2+2 Kan förklara hur man har tänkt.
Kan tabellerna 1, 2,5 och 10
Kan tabellerna 3 och 4.
Kan tabellerna 6,7,8 och 9
Division
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Förstår att man delar upp något i lika stora delar. Kan förklara hur man har tänkt
Kan se sambandet mellan multiplikation och division Kan förklara hur man har tänkt
Kunna räkna med division inom talområdet 0-20 t.ex. 20/5=4
Kunna räkna med division inom ett utvidgat talområde
Taluppfattning
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Talområdet 0- 100. Kan räkna framåt och bakåt. Kan talets grannar med tonvikt på tiotalsövergångarna. Kan sortera tal i storleksordning.
Talområdet 0-200: Kan räkna framåt och bakåt. Kan sortera tal i storleksordning. Kan hoppa på talraden med olika mellanrum t.ex 2-, 5- och 10-hopp. Kan ental, tiotal och hundratal.
Talområdet 0-1000 Kan grannarna med tonvikt på grannarna kring hundratalen.
Talområdet 0-10 000 Kan grannarna med tonvikt på grannarna kring hundratalen. Tabellerna?
Mönster
 • Ma   3
Kan fortsätta ett mönster med olika former.
Kan fortsätta ett talmönster och se om talen ökar/minskar lika mycket eller om det varierar.
Kan se hur ett mönster förändras förklara och tillämpa det.
Antal/ordningstal
 • Ma  1-3
Kan ordningstalen 1-20.
Kan ordningstalen 1-100.
Kan ordningstalen 1-200.
Kan ordningstalen 1-1000.
Begrepp
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Vet att dubbelt innebär det man har och lika mycket till.Vet att hälften får man när man delar ett antal i två lika stora delar. Kan sambandet med talfamiljer.
Förstå multiplikation och division. Känna till sambanden mellan de fyra räknesätten.
Kan förklara matematiska begrepp med hjälp av symboler, konkret material eller bilder. Kan förklara hur några olika begrepp relaterar till varandra t.ex.addition och subtraktion.
Förstår multiplikation och division. Känner till sambanden mellan de fyra räknesätten.
Geometri
 • Ma   3
 • Ma   3
Kan de vanligaste tvådimensionella figurernas namn (cirkel, triangel, kvadrat, rektangel) och kan beskriva dem. Kan bygga med klossar efter en tvådimensionell beskrivning.
Kan de vanligaste tredimensionella figurernas namn (kon, klot, cylinder, rätblock, och kan beskriva dem.
Kan använda grundläggande geometriska begrepp och inbördes relationer. Kan konstruera enkla geometriska figurer.
Kan förstora och förminska i rutsystem.
Analysförmåga
 • Ma   3
 • Ma   3
Beskriver och ger enkla förslag på lösningar, jämför enkla likheter och skillnader.
Beskriver och ger förslag på lösningar, jämför likheter och skillnader.
Beskriver och ger med säkerhet förslag på lösningar, jämför likheter och skillnader och ser för- och nackdelar.
Kommunikativförmåga
 • Ma   3
Är försiktig i samtal, motiverar och uttrycker sina åsikter med hjälp av pedagogen, redogör och formulerar enkelt med hjälp av pedagogen.
Deltar i samtal, motiverar och uttrycker sina åsikter, redogör och formulerar enkelt
Samtalar, diskuterar, motiverar, uttrycker egna åsikter, redovisar och presenterar.
Samtalar, diskuterar, motiverar, uttrycker egna åsikter, redovisar och presenterar, framför och bemöter argument.
Längd
 • Ma   3
Kan jämföra och uppskatta längd i m och dm.
Kan mäta i m, dm och cm.
Kan välja rätt enhet vid jämförelse, uppskattning och mätning. Förstår hur mätning går till.
Kan mäta i mm, cm, dm och m. Känna till när man mäter i km och mil. Kan omvandla längd t ex 3 dm = 30 cm.
Vikt
 • Ma   3
Kan jämföra och uppskatta vikt i kg och g. Kan väga ett föremål och avläsa hela kg.
Känna till begreppen hg, g och kan väga ett föremål i kg och g.
Kan välja rätt enhet vid jämförelse, uppskattning och mätning.
Kan väga i g, hg och kg. Känner till när man mäter i ton. Kan omvandla vikt t ex 2, 5 kg = 2500 g.
Volym
 • Ma   3
Kan jämföra och uppskatta volym i liter och dl
Kan uppskatta en dl. Kan mäta med ett decilitermått.
Kan välja rätt enhet vid jämförelse, uppskattning och mätning.
Känna till cl och ml. Kan omvandla volym t.ex. 1,5 l=15 dl.
tid
 • Ma   3
Kan avläsa den analoga klockan i minuter och timmar Kan rita visarna till givet klockslag
Kan jämföra tidsskillnader i hela och halva timmar. Kan avläsa digital klocka hela timmar.
Kan avläsa digital klocka hela och halva timmar. Kan uppskatta hur lång tid olika aktiviteter tar.
Kan hela den digitala klockan. Kan använda sekunder, minuter och timmar Kan omvandla timmar till minuter t. ex. 1,5 timme=90 min.