👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0 till 40

Skapad 2021-01-05 11:58 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
I detta arbetsområdet ligger fokus på: addera ental och tiotal, subtrahera ental och tiotal, addera tre tal, subtrahera - skillnad, problemlösning.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • addera ett ensiffrigt tal till ett tvåsiffrigt tal
 • addera ett jämt tiotal till ett tvåsiffrigt tal
 • addera två stycken tvåsiffriga tal
 • addera tre stycken ensiffriga tal
 • subtrahera ett ensiffrigt tal från ett tvåsiffrigt tal
 • subtrahera ett jämt tiotal från ett tvåsiffrigt tal
 • subtrahera två stycken tvåsiffriga tal
 • förstå perspektivet skillnad kopplat till subtraktion
 • visa skillnad med konkret material
 • lösa problemuppgifter med del-helhet
 • använda talkamrater och visuella representationer vid problemlösning
 • lösa jämförande problemuppgifter
 • lösa enkla algebraiska problem
 • reflektera över och visa din kunskap om addition och subtraktion
 • göra en självreflektion av din kunskap

 

Du tränar din förmåga:

 • Problemlösning - att lösa vardagsnära problem med addition och subtraktion. Att diskutera och synliggöra olika sätt att lösa problemuppgifter. Att pröva olika strategier, som att använda talkamrater samt "gissa-pröva". Att lösa problem genom att jämföra tal och arbeta med talmönster.
 • Begreppsförmåga - att använda och diskutera innebörden av begrepp som addition och subtraktion och sambandet mellan dem. Att använda begreppet platsvärde när du arbetar med att addera tiotal och ental.
 • Metodförmåga - att välja och använda olika huvudräkningsstrategier vid addition och subtraktion, bland annat att addera och subtrahera tiotal och ental, använda talkamrater samt använda tiobasmaterial.
 • Resonemangsförmåga - att förklara för andra och resonera kring begreppen addition, subtraktion och problemlösning, samt resonera kring valda strategier och räknesätt för att beräkna och hitta lösningarna.
 • Kommunikationsförmåga - att kommunicera din kunskap om addition och subtraktion på många sätt, bland annat genom att förklara på vilka olika sätt de kan addera och subtrahera, och genom att redovisa dina lösningar på problemuppgifterna. Att använda olika uttrycksformer för att visa och förklara, som till exempel konkret material, bilder och symboler


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • addera ental och tiotal
 • subtrahera ental och tiotal
 • addera tre tal
 • subtraktion - skillnad
 • probemlösning

Vi lär genom:

 • diskussioner
 • konkretmaterial
 • genomgångar
 • samarbete i lärpar
 • enskilt arbete i övningsbok

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning gör i slutet av arbetsområdet i form av en kunskapslogg där eleverna visar vad de kan samt får självskatta sig hur säkra de är på sin egen förmåga. Bedömning görs på fokusinnehållet av arbetsområdet.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Addition och subtraktion 0 till 40

kan med stöd
Eleven kan med stöd av vuxen eller kamrat klara uppgiften.
kan
Eleven kan själv klara uppgiften.
kan mer än
Eleven visar kunskaper utanför det aktuella området.
addera ental
addera tiotal
subtrahera ental
subtrahera tiotal
addera tre tal
förstå begreppet skillnad i subtraktion
använda problemlösning