Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 2020/2021

Skapad 2021-01-07 10:22 i Kobjers förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 • Skapa en tydlig lärmiljö, med hjälp av bild och teckenstöd, som är tillgänglig och inspirerande utifrån barnens behov och intressen. 
 • Med material från Mitt avtryck - sopsamlarmonster ska vi erbjuda barnen undervisning inom hållbar utveckling där barnen får vara med i alla momenten av källsorteringen. 
 • Utifrån ålder och mognad ska barnen få påverka sin vardag på förskolan genom att pedagogerna synliggör demokratiska processer och ger valmöjligheter.
 • Pedagogerna ska hjälpa barnen att sätta ord på olikheter och uppmuntra barnen till ett solidariskt tänkande där vi hjälper varandra.

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

 • Att vara fysiskt närvarande under hela dagen kan vi hjälpa och stötta barnen i sitt lärande och därigenom se vilka förmågor de utvecklar.
 • I medvetna samtal med barnen kan vi hjälp dem att uttrycka sina tankar och åsikter.
 • Med löpande dokumentation i unikum synliggör vi undervisningen.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

 • Utifrån barnens ålder och mognad vill vi se en ökad förståelse och ett intresse för hållbar utveckling, demokratiska processer och en förmåga att uttrycka tankar och åsikter.

4. Läroplansmål enligt nedan

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: