👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-21 Melilja och Topajas

Skapad 2021-01-07 10:27 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi kommer att använda Gruffalon som metod i vår undervisning för att få en tydlig röd tråd genom arbetets gång. Vi vill öka barnens förmåga att verbalisera sina egna tankar samt lyssna på och reflektera över andras uppfattningar, att ställa olika hypoteser som de får testa och diskutera, ge ett utökat medvetande kring sina och andras känslor, att ha möjlighet att uttrycka dessa och ge andra utrymme att utrycka sina.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Innehåll - vad och hur

Vi kommer att använda Gruffalon som metod i vår undervisning för att få en tydlig röd tråd genom arbetets gång. 

Vi vill öka barnens förmåga att verbalisera sina egna tankar samt lyssna på och reflektera över andras uppfattningar, att ställa olika hypoteser som de får testa och diskutera, ge ett utökat medvetande kring sina och andras känslor, att ha möjlighet att uttrycka dessa och ge andra utrymme att utrycka sina. 

Vi kommer att använda oss utav undervisningsmetoder; - lekfullt och - inkluderande arbetssätt för att barnen ska ges större möjlighet till delaktighet och till att äga sin egen lärprocess. 

 

Språk och kommunikation

 

Fokusmål LPFÖ 18

- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Vi kommer att arbeta med läslyftet och använda oss av "eftertänksam dialog" och "dialogisk högläsning". Detta i ett sätt att öka barnens förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar. Vi ger barnen förutsättningar till att träna sitt minne och på så vis verbalisera sina tankar. Vi ger barnen förutsättningar till att utveckla förståelse för text, symboler, bilder och hur de används för att förmedla kunskap. 

"Eftertänksam dialog" och "dialogisk högläsning är interaktiva arbetssätt, där barnen känner sig intresserade och delaktiga som visar på ett framgångsrikt lärande. I "eftertänksam dialog" är uppbyggt med fyra moment med samtalsregler och "dialogisk högläsning" är uppbyggd på två steg. I "eftertänksam dialog" använder vi oss utav magisk symbol när det är ens tur att samtala. Vi använder oss av bestående grupper och vi ser en fördel med att ha bestående grupper för att tryggheten i gruppen ska få förutsättningar att utvecklas. Givetvis med möjlighet till att förändra utefter barnens behov och förutsättningar. 

Våra frågeställningar i "eftertänksam dialog":

1. Varför tror du att djuren är rädda för Gruffalon?

2. Skulle det kunna vara på något annat sätt, hur då? Förklara.

3. Har du blivit rädd för något någon gång? 

4. Kort metadialog om hur gruppen samarbetat, ett samtal om själva samtalet. Kunde vi hålla oss till samtalsreglerna? Vad kan vi förändra/utveckla till nästa gång?

I arbetssättet med läslyftet så upprepar vi ("eftertänksam dialog" och "dialogisk högläsning") med metoden Lesson study i mindre undervisningsgrupper, för att barnen ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor. 

Vi kommer att projicera sagan på smartboard och använda oss av flanosaga samt använda oss av rekvisita. 

Vidare kommer vi att leka sagan, leka i samtalet om sagan, bildpromenad och ritsaga. 

 

Normer och värden 

 

Fokusmål LPFÖ 18

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

Barnkonventionen: Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Vi kommer med hjälp av Gruffalon arbeta för att ge barnen verktyg att sätta ord på känslor och tankar. Vi kommer att lyfta olika dilemman och dramatisera tex kompisproblem. Vi kommer också att ge utrymme för diskussioner kring yttrandefrihet och med hjälp av arbetet med Gruffalon ge barnen verktyg att verbalisera åsikter på olika sätt.

Vi kommer att skapa film med hjälp av stop motion-teknik. Denna/dessa film/er kommer att ha handling som berör olika värdegrundsfrågor, exempelvis ovan nämnda kompisproblem. Handling, innehåll och rekvisita skapar vi själva.

 

Matematik

 

Fokusmål LPFÖ 18

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Gruffalon kommer att komma med olika experiment. Med experimenterandet som verktyg ger vi barnen möjligheter att ställa hypoteser som de sedan får testa, diskutera, eventuellt förändra och testa igen. 

Exempel på vad vi kommer testa med hjälp av experiment är att se och undersöka vatten i olika form beroende på temperatur. Flytande, fast i form av is samt ånga.

Vi kommer även att arbeta med matematik genom att använda oss av IKT/digitala verktyg. När vi skapar stop motion film berör vi olika matematiska begrepp och kunskaper. Exempelvis tid, position/rörelse samt måttangivelser.