Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplanering vt-21

Skapad 2021-01-07 11:12 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Vi kommer att arbeta vidare med våra lärvänner med fokus på hjärteprogramet , vår viktiga värdegrund och tema språk.

Innehåll

Terminsplanering Nyckelpigan vt-21

 
 
 
Tilldelad 2021-01-07 av Sofia Frosteryd , i Vallatorp
 
 
 
Vi arbetar med värdegrunden genom att fokusera på allas lika värde och hur man är en bra kompis.
Hjärtrud hjälper oss!
Värdegrunden ska genomsyra allt vi gör man ska få vara stolt över den man är och över sin familj.
Vi arbetar vidare med värdegrunden och fortsätter att fokusera på hur man är en bra kompis! Vi pratar vidare och repeterar om hänsyn och respekt, att dela med sig, samarbeta, turas om, se allas olikheter och styrkor och "stopphanden". Vi vill att alla barn lär sig att respektera och lyssna på när någon säger nej.
 Vi fortsätter också arbeta medvetet med våra olika känslor och arbetet med att skapa gemensamma umgängesregler tillsammans. Vi använder vårt pedagogiska material inom värdegrunden/ EQ till exempel våra tio kompisböcker.

Vi kommer på Hjärtedagarna den här terminen att arbeta med bland annat materialet "stopp min kropp" som som på ett enkelt och självklart sätt lär barnen att säga ifrån om någon utsätter dom för kränkande behandling. 
Vi kommer också arbeta med materialet "Liten" från brottsoffermyndigheten och "Rocka sockorna" som handlar om allas lika värde. 
Vi såg att flera av barnen fortfarande var väldigt intresserade av bokstäver, att skriva och rimma så vi vill fortsätta att utveckla deras intresse och väcka nyfikenhet och viljan att lära.
Vi kommer att fortsätta arbeta med inspiration av Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är en fonologisk pedagogik för språkinlärning för barn.

Flera barn är också väldigt nyfikna och intresserade av matematik så därför kommer vi att ha matematiksamling innan maten ett par dagar i veckan, Vi arbetar då med siffror, geometiska figurer, enklare addition och subbtraktion på ett tydligt och lekfullt sätt.

 

 

 

1. Undervisningsplanering

Varför?

Vi vill att värdegrunden ska löpa som en röd tråd genom allt vi gör och bli en naturlig del i vardagen.

Hjärtrud ska vara centralfiguren som med hjälp av sina lärvänner väver in alla delarna i läroplanen på ett lustfyllt och lekfdullt sätt.

Vi vill också ta tillvara och uppmuntra det stor intresset för både språk och matematik som vi ser hos barnen.


Alfa-Beta
Vi såg att flera av barnen fortfarande var väldigt intresserade av bokstäver, att skriva och rimma så vi vill fortsätta att utveckla deras intresse och väcka nyfikenhet och viljan att lära.
Vi kommer att fortsätta arbeta med inspiration av Bornholmsmodellen.
Bornholmsmodellen är en fonologisk pedagogik för språkinlärning för barn. Vi arbetar med att rimma, korta och långa ord, lyssnandelekar, stavelser, ordbilder, fonem och sammansatta och delade ord.
Vi ska fortsätta med att presentera veckans bokstav på samlingen och barnen ska få arbeta aktivt med bokstaven hela veckan. Vi ska leta saker som börjar på den bokstaven.ord som började på den bokstaven, bygga den med klossar, forma bokstaven med kroppen, skriva bokstaven, skapa den med pinnar och leka Kims lek med.

Vi vill uppmuntra barns intresse för sagor och berättelser så ett barn i taget kommer att få ta med sig en sagobok och presentera på samlingen på hjärtedagen. Vi pratar då också om vem som skrivit boken och vad den handlar om.

 

 

Hjärtrud
På onsdagar har vi ”Hjärtedagen” som är Hjärtruds egen dag då vi arbetar extra mycket med, det viktiga som alltid genomsyrar hela vår verksamhet, vår värdegrund och att vara en bra kompis. 
Vi kommer fortsätta att låta barnen göra sköna massagesagor på varandras ryggar och leka gruppstärkande lekar.
Vi kommer även att arbeta vidare med och prata om ”stopptecknet” och hur viktigt det är att lyssna när någon säger stopp. Vi kommer att gå igenom vårt material "Vilda säger nej" och boken om "Liten" som berör ämnena "stopp min kropp" och barns känslor och vuxnas ansvar.
Vi kommer även att prata om barnkonventionen som nu är svensk lag. 

 

 
Ute- Ugo
Vi vill ge barnen positiv upplevelse av att vara i naturen och lära dom att vara rädd om naturen och visa respekt mot både djur och växter 
Ute-Ugo har en troll- kompis "Olle -Bolle som bor i skogen nära oss som barnen hälsar på.
Trollet undervisar barnen om naturen och ger de uppdrag så som att hitta ett visst antal av något eller att hjälpa till att plocka skräp.
Vi går till skogen varje tisdag på barnens val med delar av barngruppen samt vissa onsdagar. Vi pedagoger presenterar skogen med dess omgivning och innehåll tillsammans med Ute-Ugo och Olle-Bolle.
Vi har börjat igen med att introducera och utveckla digitalisering, datalogiskt tänkande och vårt arbete med Blue- Bot. Vi arbetar både analogt och digitalt för det vi gör med kroppen fastnar i knoppen.  Vi använder ord som algoritm, bugg och loop. Vi tänker "Framtiden i fokus".

 

 
 Rör- Else 
Vi vill att barnen ska få upptäcka glädje i att röra sig på sig både ute och inne men också lära sig att kunna koppla av och ta det lugnt. 
Vi pratar också om vikten att vistas utomhus, om hälsosam mat samt hygien och smittspridning.
Vi har Mini-Röris, går regelbundet till skogen, leker mycket sång och regellekar både på samlingen och ute på gården. Många barn är intressera av att spela fotboll, bandy och hoppa hopprep vilket vi självklart uppmuntrar
 
 
  Krea-Tiva-
Vi vill också ge barnen möjligheter till olika uttrycksformer.
Vi värnar om barnens egen fantasi och skaparglädje och vill utveckla förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter och kunskap om olika material och tekniker på ett lustfyllt sätt. Barnen har möjlighet att skapa fritt med olika material i vår verkstad och vi försöker inspirera och lära ut olika tekniker
Vi försöker att hänga upp och presentera barnens målningar på ett inbjudande sätt.
Barnen får bland annat  måla på ett staffli.
 
 
Räkne- Reza
Vi vill utveckla /öka barnens kunskap och intresse för siffror och matematik. Barnen räknar hur många som är där på samlingen, när de dukar och många naturliga tillfällen i vardagen till exempel när vi leker affär och vi räknar pengar. Vi arbetar också med geometriska former och att hitta dom i vardagen. Vi räknar också med våra matematiktärningar.
När vi går till skogen arbetar vi med begrepp som stor, liten, lång, kort och räknar både med kottar och stenar.
Vi arbetar med matematik på samlingen och räknar på vår stora kulram. Ibland är många barn så intresserade av matematik så de vill arbeta extra och kan få ”matematikpapper” med både addition och subtraktion.
 
 
Lek- Levi
Vi värnar om lek, glädje och fantasi och tid för att leka färdigt. Vi ser leken som något nödvändigt för lärandet, det går hand i hand. De vuxna kan ibland behöva finnas med för att stötta och träna lekregler med vissa barn och ibland kan de också behöva hjälpa till att inspirera och utveckla leken Vi leker bland annat mycket affär och får på så sätt in bland annat samarbete, turtagning, matematik.
Vi vill också skapa trygghet i barngruppen genom att skapa gemensamma ungängesregler. Barnen ska få lära sig att kommunicera och lösa konflikter bland annat med hjälp av vårt Hjärteprogram.
Vi försöker organisera tydliga och inspirerande lärmiljöer där barnen själva ska kunna plocka fram material.
Vi lyfter även fram och leker ofta de traditionella lekarna och sånglekarna och spelar mycket sällskapsspel och lägger pussel tillsammans
 

Syftet med undervisningen.

 
Vi såg att flera av barnen var väldigt intresserade av bokstäver, att skriva och rimma så vi ville utveckla deras intresse och väcka nyfikenhet och viljan att lära.
Vi har börjat med att presentera veckans bokstav på samlingen och barnen får arbeta aktivt med bokstaven hela veckan. Vi ska leta ord som började på den bokstaven, bygga den med klossar, forma bokstaven med kroppen, skriva bokstaven, skapa den med pinnar och leka Kims lek med saker som börjar på den bokstaven..
Vi arbetar mycket med gemensamma umgängesregler, att vara en bra kompis och stopptecknet.
Hjärtrud är ”huvudpersonen” på vår avdelning och mycket viktig för barnen.
Både barnen och föräldrarna uppskattar vår Hjärtedag väldigt mycket och barnen ser fram emot onsdagarna då det är hjärtedagen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: