Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sigma Matematik 1A

Skapad 2021-01-07 11:40 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik
Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik

Innehåll

Så här kommer vi arbeta 

Vi kommer arbeta med Singma matematik 1A, gemensamt och på egen hand. Undervisningen kommer till stor del bestå av dialog och resonemang i helklass, eller i mindre grupper där eleven får möjlighet att både reflektera själva och lära av varandra.  

 

Vi kommer att arbeta med taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. Under terminen kommer vi även att komplettera arbetet i Nomp (digitalt läromedel) samt praktiska övningar.  

 

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattlektionerna. 

Vi kommer också att arbeta praktiskt med problemlösning.

 

 

Vad ska vi lära oss? 

Talen 0-10 

Addition 0-10 

Subtraktion 0-10 

Former och mönster 

Talen 0-20 

Addition och subtraktion 0-20 

Längd och höjd 

 

 

Hur ska vi lära oss detta? 

Vi utforskar och lär: gemensamt utforskande 

Vi övar: Gemensam träning och aktivitet 

Jag övar: Egen träning 

Vi kommer att arbeta med konkret material för att eleverna skall få pröva och utforska. Tex med mutli-kuber, tioramar, talcirklar, tallinje, talkort och geometriska former.

Vi kommer även att arbeta med Nomp (digitalt läromedel) samt praktiska övningar.  

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till. 

Att du deltar i diskussioner i både helgrupp, par och enskilt. 

Att du deltar och är aktiv i olika övningsuppgifter både i grupp, par eller enskilt. 

Att du arbetar och slutför dina uppgifter i Övningsboken

Att du utför dina arbeten på Nomp. Bedömning sker också enligt Skolverkets bedömningsunderlag.

Uppgifter

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturliga tal
 • Ma  1-3
Du använder symboler för tal.
Du kan storleksordna tal och använda begrepp som större och mindre än, fler och färre än, lika många.
Du läser tal med ord och symboler, visar förståelse för tal genom att dela upp tal.
Positionssystemet
 • Ma  1-3
Du kan ental och tiotal med konkret material.
Du kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal och hundratal.
Du kan ange en siffras platsvärde för ental, tiotal, hundratal och tusental.
Bråk
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan dela ett jämnt tal i två delar och förstå begreppet hälften.
Du kan enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
Du visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk.
De fyra räknesätten
 • Ma  1-3
Du visar förståelse för olika räknesätt.
Du visar förståelse för de olika räknesätten genom att beskriva dem med bilder, ord och symboler.
Du kan använda huvudräkning för de fyra räknesätten inom heltalsområde 0-20.
Centrala metoder
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du visar förståelse för hur man använder addition och subtraktion.
Du kan använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom heltalsområde 0-200.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
 • Ma  1-3
Du kan fortsätta på och konstruera enkla geometriska mönster.
Du ser mönster i talföljder.
Du kan upptäcka och beskriva talföljder.
Likhetstecknet
 • Ma  1-3
Du använder likhetstecknet på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du kan lösa öppna utsagor i addition och subtraktion.
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du känner igen och kan namnen på geometriska former som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Du kan avbilda och konstruera enkla geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, rätblock, pyramid, linje, punkt och sträcka.
Du kan beskriva geometriska objekt utifrån likheter och skillnader samt skala vid enkel förstoring och förminskning.
Symmetri
 • Ma  1-3
Du kan ge något exempel på en symmetrisk bild/form.
Du kan ge flera exempel på symmetri i bilder och i naturen.
Du kan ge flera exempel på symmetri i bilder och i naturen samt konstruera symmetriska bilder och hur dessa kan delas symmetriskt.
Lägesord
 • Ma  1-3
Du förstår lägesord som först, mitten och sist.
Du förstår lägesord som t ex under, på, ovanför, bredvid, höger, vänster, bakom och framför.
Du kan använda vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Tid
 • Ma  1-3
Du kan avläsa klockans hel- och halvtimmar analogt.
Du kan avläsa hela klockan; analog tid.
Du kan analog och digital tid samt utföra enkla tidsberäkningar.
Matematiska storheter
 • Ma  1-3
Du kan göra enkla jämförelser av längd, massa och volym.
Du kan göra enkla uppskattningar av längd, massa, volym och tid.
Du kan göra enkla mätningar av längd, massa, volym och tid och kan använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
 • Ma  1-3
Du kan avläsa tabeller och diagram.
Du kan skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data.
Du kan avläsa och skapa tabeller och diagram i samband med egen undersökning.
Slumpmässiga händelser
 • Ma  1-3
Du känner till slumpens inverkan i spel.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du använder skriftliga metoder vid problemlösning.
Du kan vid problemlösning pröva olika lösningsstrategier och välja en fungerande strategi.
Du beskriver ditt sätt att lösa problem och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Samband och förändrinar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Proportionella samband
 • Ma  1-3
Du förstår dubbelt och hälften.
Du kan ge fler exempel på proportionella samband.
Du kan visa på olika proportionella samband med matematiskt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: