Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och stabila konstruktioner, år 7 HT-20/VT-21

Skapad 2021-01-07 13:49 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. I detta område kommer vi lära oss mer om hur man bygger starka konstruktioner. Vi ska prata om olika material, olika brotyper och vad man kan göra för att göra konstruktioner stabila för att kunna stå emot exempelvis vind och stora vikter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Kunna beskriva de tekniska problem som måste lösas när man bygger ett hus eller en bro.
 • Känna till några vanliga metoder för att lösa de tekniska problemen.
 • Beskriva hållfastheten hos 3- och 4-sidiga fackverk.
 • Känna till vanliga byggnadsmaterial och hur de används samt kunna beskriva deras för- respektive nackdelar.
 • Kunna beskriva några stabila brokonstruktioner.
 • Kunna konstruera en hållfast modell av en bro, och dokumentera samt utvärdera konstruktionen.
 • Arbeta med olika metoder som kan användas för att få nya idéer.
 • Arbeta i grupp.

   

Bedömning - vad och hur

 Vad ska bedömas?

Din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver tekniska lösningar.

Din förmåga att resonera kring olika typer av material när det gäller tekniska lösningar.

Din förmåga att utifrån en idé göra en konstruktion, pröva och förbättra.

Din förmåga att dokumentera samt utvärdering av din konstruktionsarbete.

Hur ska det bedömas?

Under lektionstid, ditt deltagande i gemensamma diskussioner, uppgifter och gruppens konstruktionsarbete.

Hur ni klarar av att göra skisser, konstruktioner och kan motivera era val.

Ditt praktiska arbete med att göra en konstruktion tillsammans med gruppen.

Din dokumentation och utvärdering av konstruktionsarbetet.

Bedömning med matris


Undervisning och arbetsformer

Vi börjar prata och arbetar med uppgifter om olika hållfasta konstruktioner, material och brotyper samt ord och begrepp som används i området. I era grupper ska ni sedan börja utarbeta en egen brokonstruktion. Ni ska göra en skiss över er bro.Tänk gärna på brons utseende och design. Sedan får ni bygga er av glasspinnar, smältlim och snören och ni kommer att få göra upp en hållbar budget. Bron ska vara så hållfast som möjligt. Vi kommer att ha en belastningstävling som en del av arbetet. Ni sammanfattar ert arbete och era lärdomar i en rapport som lämnas in för bedömning. Arbetet dokumenteras fortlöpande. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: