👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2021-01-07 16:09 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi repeterar multiplikationstabellerna och lär oss göra enkla beräkningar, lösa rutinuppgifter, strategier för huvudräkning och använda prioriteringsreglerna. Vi lär oss förstå frågan i textuppgifter samt beskriva tillvägagångssätt matematiskt. Vi lär oss tolka skriftlig information med matematiskt innehåll och beskriva tillvägagångssätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Vi lär oss generalisera vårt räknande i ett utökat talområde. Vi lär oss välja och anpassa metoden utifrån uppgiften. Vi lär oss multiplikation med uppställning som metod. Vi lär oss bedöma resultatets rimlighet vid uppskattning.
Grundskola 4 Matematik
Vi repeterar multiplikationstabellerna och lär oss göra enkla beräkningar, lösa rutinuppgifter, strategier för huvudräkning och använda prioriteringsreglerna. Vi lär oss förstå frågan i textuppgifter samt beskriva tillvägagångssätt matematiskt. Vi lär oss tolka skriftlig information med matematiskt innehåll och beskriva tillvägagångssätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Vi lär oss generalisera vårt räknande i ett utökat talområde. Vi lär oss välja och anpassa metoden utifrån uppgiften. Vi lär oss multiplikation med uppställning som metod. Vi lär oss bedöma resultatets rimlighet vid uppskattning.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

- Problemlösning; formulera och lösa, värdera strategier och metoder

- Begreppsförståelse, använda och analysera, samband mellan begrepp

- Att välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

- Föra och följa matematiska resonemang

- Använda uttrycksformer; samtala arumentera, redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll (Vad?)

Vi repeterar multiplikationstabellerna och lär oss göra enkla beräkningar, lösa rutinuppgifter, strategier för huvudräkning och använda prioriteringsreglerna.

Vi lär oss förstå frågan i textuppgifter samt beskriva tillvägagångssätt matematiskt.

Vi lär oss tolka skriftlig information med matematiskt innehåll och beskriva tillvägagångssätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Vi lär oss generalisera vårt räknande i ett utökat talområde.

Vi lär oss välja och anpassa metoden utifrån uppgiften. 

Vi lär oss multiplikation med uppställning som metod.

Vi lär oss bedöma resultatets rimlighet vid uppskattning.

 

Undervisning (Hur?)

Ramberättelser (visuell och auditiv) med möjlighet att lyssna/se vid flera tillfällen, utifrån behov. 

Presentation/genomgång steg för steg (visuell och auditiv) med möjlighet att lyssna/se vid fler tillfällen, utifrån behov.

Frågor till samtalsbild

Huvudräkningsuppgifter

Arbete på tavlan

Elevbokens uppgifter

Problemlösningsuppgifter (i par, alla)

Aktiviteter (i par, alla) ex. Taxi eller buss, multiplikationsbingo, multiplikations-stafett, räknartävling, multiplikationsmaraton, sant eller falskt

Spel

Klapplekar

 

Bedömning (när?, hur?)

Bedömning av lärande och undervisning sker formativt, för att forma, både elevernas lärande och den undervisning som sker genom  aktiviteter, anpassningar och stöd.

Bedömning sker i en formativ process:

Inför lektionerna,

under arbetets gång,

i återkopplingen till elev kring lärande och träning,

i samtal/diskussioner,

i aktiviteter,

genom prov.

 

Framgångsfaktorer i lärandet

Ställa frågor.

Vara nyfiken.

Tro på sin egen förmåga att lära.

Ägna tid åt att träna.

Be om hjälp.

Ta stöd av lärkamrat.

Dela med sig av tankar, idéer och resonemang, lyssna till andras.

Anstränga sig, även då det är svårare.

Träna och befästa.

Repetera.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6