Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta Tallen

Skapad 2021-01-08 09:14 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
I arbetet med Alfa-Beta kommer vi att fokusera på språk, kommunikation, alfabetet och språkutveckling generellt. Vi kommer att arbeta mycket med extra små grupper för att kunna utmana och ge barnen möjlighet att utvecklas på deras individuella kunskapsnivå då den är varierad i barngruppen.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? Vilka läroplansmål siktar ni mot?

- ''Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.''

- ''Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.''

Varför?

- Ett citat från Läroplanen som sammanfattar vikten av undervisningen inom detta ämne: ''Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.'' Vi ska genomföra en anpassningsbar och flexibel undervisning och ge barnen de bästa möjliga förutsättningarna för att de ska utmanas i deras språkutveckling.

Hur ska undervisningen genomföras?

- Vi kommer att arbeta mycket i extra små grupper i olika konstellationer för att vi ska kunna anpassa undervisningen på individnivå. Detta eftersom kunskapsnivån i det aktuella ämnet är av stor variation i barngruppen. Vi kommer att vara uppmärksamma på barnens intressen och engagemang för olika aktiviteter för att kunna anpassa undervisningen efter det. Tycker barnen att aktiviteterna är roliga blir undervisningstillfällena mer givande och lärorika för både oss pedagoger men framförallt för barnen. Tack vare att vi nu är fyra pedagoger kommer vi kunna nå och engagera barnen ännu bättre och få större möjlighet och erbjuda barnen individanpassade aktiviteter i så små grupper som t.ex. två och två i vissa fall. Vi kommer att arbeta med språk genom sagor, sång, praxisalfabet, ljud, tecken, rim och ramsor och så vidare. Vi kommer även att introducera demokrati för barnen. Vi kommer att ha fokus på demokrati främst under samlingarna genom att presentera olika sätt att göra individuella och gemensamma val i gruppen, bl.a. genom röstning. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

- Vi har alltid en öppen dialog med barnen och försöker alltid att anpassa aktiviteterna efter deras intressen för att undervisningstillfällena ska bli så givande som möjligt. Efter aktiviteter diskuterar och återkopplar vi med barnen om vad vi har gjort, vad de tyckte var kul och kanske även mindre kul och om dom skulle vilja göra något liknande igen. På detta sätt får vi ännu bättre insikt i barnens intressen och det underlättar den fortsatta undervisningen och planeringen.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

- Undervisningen kommer att genomföras för alla barn på Tallen. Vi kommer att jobba mycket med smågrupper i olika konstellationer för att kunna ge ett djupare fokus och förståelse samt för att kunna anpassa nivån till de berörda barnen utifrån deras individuella kunskapsnivå i det berörda ämnet.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

- Förskoleläraren kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för att aktiviteter hålls, dokumentation görs regelbundet och att verksamheten drivs fram mot satta mål, men arbetslaget hjälps alltid åt och delar ansvaret. Vi har ansvarsveckor samt ansvarsbarn där den berörda pedagogen har extra ansvar för dokumentation av barnets individuella utveckling.

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

- I arbetet med Alfa-Beta vill vi genom planerade och spontana aktiviteter ge alla barn på Tallen möjlighet att utveckla sin kunskap och förståelse för språk och bokstäver på deras individuella nivå. Vi har som mål att vi pedagoger ska använd oss av smågrupper ute i skogen vid minst tre tillfällen, under exempelvis utflyktsdagarna. Vid dessa tillfällen ska vi ha olika aktiviteter i varje smågrupp som fokuserar på språk i olika format och på olika kunskapsnivåer.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: