Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering

Skapad 2021-01-08 13:34 i Förskolan Sagan Fristående förskolor
Förskola
En sammanfattning av hur vi jobbar varje vecka för att uppnå ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Måndag:

IKT- Micaela kommer att ha IKT med barn från alla avdelningar i mindre grupper.

Ateljé- Ylva kommer ha smågrupper i blandade åldrar i ateljén.

Samling- Vi har gemensam sångsamling med biet och getingen. Ojämna veckor har vi tillgång till instrument. 

Tisdag:

Matematik/naturkunskap: På tisdagar har vi på biet våran utedag. Vi kommer under dessa dagar fortsätta fokusera på trollet som bor i trädet på baksidan. Hen kommer ge oss olika uppdrag inom matematik och experiment.

Samling: Vi går igenom almanackan tillsammans med barnen. Sedan roterar vi samlingsmaterialet mellan språk, rytmik och reflektion av dagens aktivitet.

 

Onsdag:

Skapande: På onsdagar har vi ateljé. Där kommer vi skapa utifrån barnens intresse. Barnen kommer få använda sig av olika tekniker och material utifrån sin egen förmåga.

Samling: Vi går igenom almanackan tillsammans med barnen. Sedan roterar vi samlingsmaterialet mellan språk, rytmik och reflektion av dagens aktivitet.

 

Torsdag:

Språk: På torsdagar fokuserar vi på språk. Vi kommer hålla språksamlingar utifrån Bornholmsmodellen, parallellt med olika språklekar. Vi kommer även jobba mer med stödtecken för att främja barnens språkutveckling.

Nedan hittar ni en länk till information om Bornholmsmodellen:

https://www.bornholmsmodellen.se/bornholmsmodellen/

Samling: Vi går igenom almanackan tillsammans med barnen. Sedan roterar vi samlingsmaterialet mellan språk, rytmik och reflektion av dagens aktivitet.

 

Fredag: 

Rörelse & hälsa: Vi kommer fortsätta med fredagsfys tillsammans hela förskolan. 

Samling- Vi har gemensam sångsamling med biet och getingen. Jämna veckor har vi tillgång till instrument. På eftermiddagar och mellan planerade uppgifter får barnen fokusera på den fria leken. Den fria leken är viktig för gruppen och bidrar även till barnens individuella utveckling och lärande. I den fria leken får barnen utrymme att utveckla sin fantasi och kreativa förmåga. De lär sig också samarbeta och fungera tillsammans med andra och kan därmed ta del av varandras upplevelser och idéer, och ibland hitta nya kompisar som de kanske inte lekt med tidigare. Vi som vuxna är närvarande i leken, vi styr inte åt vilken håll den går men hjälper ibland till på traven när det uppkommer konflikter eller andra svårigheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: