👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bamse

Skapad 2021-01-09 10:54 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Bamse kommer varje vecka med uppgifter som utmanar barnen inom deras språk-, matematik-, naturvetenskap- och måltid/rörelse utveckling.

Innehåll

Tema Bamse.

Kartläggning av barnens intressen

Kartläggningen är gjort på en yngre barns avdelning, på avdelningen går det i nuläget 16 barn mellan 1-3 år. Arbetet kommer att ske under vårterminen och ligga till grund för barnens utveckling och lärande. Vi pedagoger har under observationer sett att det är en trygg barngrupp där alla är värna om varandra, vilket vi pedagoger ser som en stor vinst efter höstens tema arbete med fokus på känslor. Eftersom vi har sett en positiv utveckling kring det sociala i gruppen så har vi valt att fokusera på ett nytt tema, vi har valt att ta tillvara på barnens intresse och har tänkt att Bamse ska locka barnen till utveckling och lärande. När vi tittar tillbaka på höstens tema arbete så var det inte så tydligt och konkret vilket vi har tagit med oss i planeringen i de nya. Vi väljer att ha en tydligare struktur för att barnen ska få möjlighet till inflytande och delaktighet i deras vardag.

Mål

Eget formulerat mål

Utveckla barnens

·         Skapa en undervisning som utvecklar och stärker barnens språkliga förmågor

·         Utveckla barnens matematiska förståelse inom stor/liten, del/hel och Kort/lång

·         Utveckla kunskap och intresse inom natur och teknik

·         Utveckla barnens egna förmågor och förståelse kring måltid och rörelse.

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

·     Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

·     Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

·     Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

·     Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Barnens erfarenheter

Efter som att arbetet kommer att ske på en yngrebarnsavdelning så har barnen med sig olika erfarenheter då de är i olika utvecklingsfaser. Vi har under hösten arbetat med både språkutveckling och matematik men väljer nu att fördjupa barnens kunskap på ett mer strukturerat sätt så att alla får möjlighet att utvecklas på sin egen nivå.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi har tagit hjälp av Bamse för att locka barnen till lärande, Bamse kommer att komma varje vecka med nya uppdrag som är baserade på våra fyra fokusområden – Språk, matematik, naturvetenskap och Måltid/rörelse. Uppdragen kommer även att grundas utefter de fyra valda läroplansmålen. Bamses olika uppdrag återkomma under terminen antingen med samma innehåll eller en progression av förra uppdraget. Vi satsar på att under en termin ha 4 veckor av varje fokusområde men att det kommer ske rullande, första veckan är språk, andra veckan är matematik, tredje veckan är naturvetenskap och fjärde veckan måltid/rörelse sen kommer det att börja om med språk vecka igen. Vi väljer att lägga upp temat på 16 veckor så att vi har möjlighet att pausa under högtider eller vid hög frånvaro och ändå hinna med det vi har planerat att utföra.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att utvärdera vårt arbete vid olika etapper av temat, varje vecka kommer vi på avdelningsplaneringen reflektera och utvärdera veckan som gått och dess arbete, efter varje lär tillfälle kommer vi föra anteckningar så att vi vet vad vi behöver utveckla. När vi har haft alla fyra områden kommer vi även att utvärdera och reflektera över barnens lärande/utveckling, vårt arbete, behöver vi utveckla något för att nå de utsatta målen.

Teoretisk bakgrund

I nästan alla situationer och lekar går det att bygga språk. Alla rollekar är toppen, och i sånger och ramsor får barn möta nya ord. Rytmen och repetitionerna kan göra det lättare för barnen att bli mer medvetna om språkljuden, och det kan locka dem att vara med och fylla i. Språket växer i samspel och samtal med andra Ashby, E (2016)

Mätning är en viktig del av vardagsmatematiken. Att mäta hjälper barn att förstå matematikens användbarhet och utvecklar många matematiska begrepp. Lindekvist, A-l (2017)

Genom att följa årstidsväxlingar utvecklar barn sitt tänkande om ömsesidiga beroende mellan växter, djur, människor och den icke-biologiska miljön. Här gäller det att tillvarata vardagens möjligheter att stimulera barn att utveckla idéer och tala om skeenden i närmiljön. Halldén, G, Högström. P, Jonsson. G, Karlefors. I & Vikström. A (2015)

Ett barn som har ett positivt förhållande till sin egen kropp, och som kan använda den ledigt i alla sorters lek, har de bästa möjligheterna för att samspela med den miljön där de lever, ett barn som kan använda sin kropp på ett avspänt sätt lever i samspel med och känner tillit till sin kropp Grindberg. G & Langlo, Jagtöinen. G (2000) 

Ashby, E (2016) ”Stimulera barns språkutveckling, del 2: De första årenFörskoleforum.se. Författaren och studentlitteratur AB

Grindberg. G & Langlo, Jagtöinen. G (2000) Barn i rörelse. Studentlitteratur AB, Lund

Halldén, G, Högström. P, Jonsson. G, Karlefors. I & Vikström. A (2015) Vägar till naturvervetenskapensvärld – Ämneskunskap i didaktisk belysning. Författarna och Liber AB.

Lindekvist, A-l (2017) ”Bishops sex matematiska aktiviteter” Förskoleforum.se. Författaren och studentlitteratur AB

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera enskilt barns lärande, detta lägger vi ut på unikum varje fokus vecka så att både vårdnadshavare och barnen kan följa sin utveckling. Eftersom att vårdnadshavarna inte får komma in på avdelningen pga covid-19 så kommer vi att sätta upp dokumentation så att de kan följa barnens dagar hos oss på Lärkan.  

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer fortsätta att ha den dagliga kontakten i hallen men även bli mer effektiva med dokumentationen via Unikum så att vårdnadshavarna känner sig delaktiga. Vi kommer även under våren skicka ut en vårdnadshavarenkät så de på ett anonymt sätt kan komma med positiv/konstruktiv kritik.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18