Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Samhället

Skapad 2021-01-10 11:23 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Tema Samhället

Innehåll

Namn: Samhället

Ämne: Samhällskunskap, Svenska 

 

Övergripande mål:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och

en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde

och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Under temat strävar vi efter att eleven utvecklar förmågan att:

 

 • göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

 • respektera andra människors egenvärde.

 • ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. 

 • leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

 

Eleven ska också:

 • ha fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.  

 • ha kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Centralt innehåll:Samhällskunskap:

 

 • Samtal och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

 • Yrken och verksamheter i närområdet.

 • Grundläggande mänskliga rättigheter och alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 • Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. 

 • Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven. 

 

Svenska: 

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet. 

 • Hur texters avsändare påverkar innehållet. 

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. 

 • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecken samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

 • Handstil och att skriva med digitala verktyg. 

 

Matematik:

 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Kunskapskrav:

Samhällskunskap:

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. 

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. 

 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. 

 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. 

 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

 •  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår

Svenska

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 

 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 

 •  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter

Konkretisering av mål:

 

 • Ge exempel på någon mänsklig rättighet.

 • Förklara begreppen demokrati och diktatur. 

 • Delta i diskussion om regler som finns hemma och i skolan. 

 • Delta i olika värderingsövningar. 

 • I skrift argumentera för en regel som är viktig för dig.

 • Förklara begreppen ordförande och sekreterare.

 • Ge exempel på olika betalningssätt.

 • Ge exempel på vad olika varor kan kosta.

 • Berätta om något yrke som är viktigt för samhället.

 • Visa att du förstår och vet hur man beter sig säkert i trafiken. 

 • Prova på att söka efter information och sammanställa detta. 

Genomförande/planering:

 • Använda sig av kartor, Google maps. Söka samt avbildning av vägen till skolan. 

 • Diskussioner och värderingsövningar samt dilemmafrågor.

 • Arbete med argumenterande text, gemensamt och enskilt.

 • Statistisk undersökning kring färdsätt till skolan

 • Informationssök och grupparbete med redovisning kring samhällsviktigt yrken.

 • Trafikpromenader och trafikvett samt vanlig trafikmärken.

 • Mänskliga rättigheter samt begreppen diktatur/demokrati.

 • Samtal om pengars värde samt olika betalningsformer.

 • Eventuella studiebesök, samt besök i skolan

 • Grupparbete kring hur ett samhälle fungerar.

 

Bedömning:

Observation och dokumentation vid värderingsövningar och grupp-/klassdiskussioner. 

 

Observation vid trafikpromenader.

 

Exit tickets - mänskliga rättigheter, yrken, trafikmärken, 

 

Muntligt -  demokrati/diktatur, ordförande/sekreterare

 

Bedömning av deras sluliga argumenterande text

 

Före- och eftertest med varors värde. 

 

Summativt test med flervalsfrågor (socrative)

 

Dokumentering:

Se ovan. 

Anpassningar: 

 

Analys:

 

Ansvariga lärare: Nathalie Jonsson & Sofia LundhBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: